BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4
DYREKTOR Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Główny Księgowy (1/2 - 3/4 etatu)


1. Wymagania formalne
a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 902)

b) spełnienie wymagań określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy tj.:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 - letniej praktyki w księgowości,

lub

- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6 - letnia praktyka w księgowości.


2. Wymagania dodatkowe
a) doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,

b) znajomość Ustawy o rachunkowości,

c) znajomości Ustawy o finansach publicznych,

d) znajomość Ustawy o ubezpieczeniach społecznych i podatkowych (w tym VAT),

e) znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych,

f) umiejętność wykonywania planów, opracowań i sprawozdań,

g) biegła znajomość obsługi programuZSZO,

h) znajomośc obsługi programu Budżet JST Plus,

i) doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT, obsługa programu SOVAT,

j) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej, Systemu Informacji Oświatowej,

k) znajomośc przepisów oświatowych i samorzadowych,

l) sumiennośc, rzetelność, rzetelność, terminowość, komunikatywność,

m) umiejętność pracy pracy w zespole.


3. Zakres obowiązków
a) proweadzenie poełnej rachunkowości jednostki w tym rozliczeń podatku od towarów i usług VAT,

b) prowadzenie gospodarki finansowej szkoły,

c) przygotowywanie planów finansowych,

d) opracowywabie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

e) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

f) dokonywanie kontroli wewnętrznej,

g) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, regulaminów, instrukcji,

h) realizacja zadań z zakresu rachunkowości innych niż wymienione wyżej, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.


4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar zatrudnienia: 1/2 - 3/4 etatu,

b) zatrudnienie na czas określony,

c) wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 209 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786),

d) miejsce pracy: Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie, ul. Podbrzezie 10,

e) rozpoczęcie pracy: 2 listopada 2017 roku.


5. Wymagane dokumenty:
a) CV i list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie,

c) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy (kopie),

e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do poedejmowania czynności prawnych oraz korzystania w pełni praw publicznych,

f) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestepstwo skarbowe,

g) zaświadczenie o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

Wymagane dokumenty powinny byc opatrzone klauzulą: " wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów w zamknietej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w ZSM nr 4" nalezy złożyć do dnia 31 października 2017 roku w siedzibie jednostki.

7. Ilość etatów
1/2 - 3/4 etatuDyrektor mgr inż. Joanna Kawala