BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 

Ogłoszenie o naborze nr 16789 z dnia 19 października 2017 r.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: inspekcji i kontroli

Referat Orzecznictwa i Kontroli

 

w celu zastępstwa pracownika

wymiar etatu: 1

stanowisko: 1

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Kraków

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki

30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A

 

WARUNKI PRACY

 

- praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin,

- przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie miasta Krakowa – samochód na wyposażeniu inspektoratu,

- telefoniczny kontakt z klientami na zewnątrz,

- praca na 5 i 6 piętrze w budynku, w którym jest podjazd, winda, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

 

ZAKRES ZADAŃ

 

inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych,

dokonywanie inspekcji i kontroli budów, robót budowlanych, utrzymywania i użytkowania obiektów budowlanych,

kontrola dokumentów dot. prowadzonych robót budowlanych, przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania, utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych,

przygotowywania projektów: pism, postanowień, decyzji w zakresie działań prowadzonych przez Referat Orzecznictwa i Kontroli,

dokonywanie kontroli uprawnień do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie oraz wykonywania w tym zakresie obowiązków przez uczestników procesu budowlanego,

dokonywanie, prowadzenie kontroli należytego wykonywania obowiązków przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych,

przyjmowanie stron,

gromadzenie i prowadzenie akt administracyjnych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

Wykształcenie: średnie budowlane i uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w ograniczonym zakresie,

doświadczenie zawodowe: 3 lata w budownictwie,

znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

zdolność analitycznego myślenia,

biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,

komunikatywność,

odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres,

prawo jazdy kat. B,

Posiadanie obywatelstwa polskiego,

Korzystanie z pełni praw publicznych,

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

Życiorys/CV i list motywacyjny,

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 26 października 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki

30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A.

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „oferta pracy – nr ogłoszenia”, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty wymagane: życiorys, list motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, uchybienie w tym obowiązku będzie naruszały zasadę spełnienia wymagań formalnych.

Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia dlatego prosimy podać nr telefonu kontaktowego.

Osoby niezakwalifikowanie nie zostaną zaproszenie do dalszych etapów rekrutacji a ich oferty zostaną zniszczone w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12-616-56-54, fax. 12-616-56-41.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki ogłoszenie nr 16789