BIP MJO - Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1
DYREKTOR

Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich

30-644 Kraków, ul. Kamieńskiego 49 tel. 12-655-12-93
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
samodzielny referent ds. kadr

1. Wymagania formalne

- wykształcenie wyższe i 4-letni staż pracy na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie  i 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku,

- pełna zdolność do czynności prawnych i publicznych,

- biegła znajomość przepisów kadrowych, kodeksu pracy, ustawy – Karta Nauczyciela,

- znajomość i obsługa: Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO - moduł „kadry”), Systemu Informacji Oświatowej (SIO 1 i 2), PFRON, GUS, PŁATNIK.2. Zakres obowiązków

- prowadzenie zgodnie z obowiązującymi  przepisami spraw kadrowych   nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,

- przygotowywanie umów o pracę, zakresów obowiązków, świadectw pracy,

- wydawanie skierowań na badania profilaktyczne pracowników,

- przygotowywanie dokumentów emerytalno-rentowych,

- przygotowywanie dokumentów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i innych nieobecności,

- wykorzystywanie i obsługa w codziennej praktyce programów komputerowych i sprawozdań elektronicznych z zakresu ZSZO, SIO, PFRON, GUS,

- zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków ich rodzin do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz uczniów do ubezpieczenia zdrowotnego w programie Płatnik,

- prowadzenie akt osobowych i archiwizacja.


3. Warunki pracy i płacy:
- zatrudnienie w wymiarze 1/1 etatu,

- wynagrodzenie brutto zgodne z przedziałem zaszeregowania  + 20% premii + dodatek za wysługę lat zgodny ze Świadectwami pracy,


4. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,

- aktualne CV,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i odpowiedni staż pracy,

- oświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.5. Termin i miejsce składania dokumentów:
- do godziny 12 00 w dniu 10 listopada 2017r, osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół lub pocztą na adres: Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie,  ul. Kamieńskiego 49, 30-644 Kraków,  ul. Kamieńskiego 49 (koperta z napisem: NABÓR-SAMODZIELNY  REFERENT D/S KADR).6. Ilość etatów
1


Dyrektor mgr Andrzej Matyja

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 ()