BIP MJO - IV Liceum Ogólnokształcące
DYREKTOR IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. T. Kościuszki w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY (½ etatu)


1. Wymagania formalne

a)    spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 902),

b)    spełnienie wymagań  określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy tj.:

-       ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

lub

-       ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości.
2. Wymagania dodatkowe

a)    doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,

b)    znajomość Ustawy o rachunkowości,

c)    znajomość Ustawy o finansach publicznych,

d)    znajomość ustaw o ubezpieczeniach społecznych i podatkowych ( w tym VAT),

e)    znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych,

f)     umiejętność wykonywania planów, opracowań i sprawozdań,

g)    biegła znajomość obsługi programu ZSZO,

h)    znajomość obsługi programu Budżet JST Plus,

i)     doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT, obsługa  programu SOVAT,

j)     znajomość programu „Płatnik” ZUS,

k)    znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej, Systemu Informacji Oświatowej,

l)     znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

m)  sumienność, rzetelność, terminowość, komunikatywność,

n)    umiejętność pracy w zespole.
3. Zakres obowiązków

a)    prowadzenie pełnej rachunkowości jednostki w tym rozliczeń podatku od towarów i usług VAT,

b)    prowadzenie gospodarki finansowej szkoły,

c)    przygotowywanie planów finansowych,

d)    opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

e)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

f)     dokonywanie kontroli wewnętrznej,

g)    opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, regulaminów, instrukcji.

h)    realizacja zadań z zakresu rachunkowości innych niż wymienione wyżej, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.
4. Warunki pracy i płacy:

 

a)    wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu,

b)    zatrudnienie na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

c)    wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.1786) oraz regulaminem wynagradzania pracowników  IV Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Krakowie.

d)    miejsce pracy: IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki, ul. Krzemionki 11, 30-525 Kraków,

e)    rozpoczęcie pracy: najpóźniej 2 listopada 2017 r.

 

 

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6% (podstawa prawna: art. 13. ust. 2. pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku)5. Wymagane dokumenty:

a)    CV i list motywacyjny,

b)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c)    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy (kopie),

d)    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

e)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)     zaświadczenie o niekaralności, /tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia/

g)    oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres:

 

IV Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, ul. Krzemionki 11, 30 – 525 Kraków z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie” do dnia 27.10.2017r. (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły).

 

Oferty, które wpłyną po 27.10.2017r. lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Przesłanych dokumentów nie zwracamy. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP szkoły oraz na tablicy informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Krakowie.

 

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego

im. T. Kościuszki w Krakowie

Mgr Beata Zgutka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w IV Liceum Ogólnokształcące ()