Dokument archiwalny


REJON ULIC TUCHOWSKIEJ - CECHOWEJ - ŁUŻYCKIEJ – Projekt planu, projekt ustaleń

 


Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyPROJEKT został wykonany przez BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA - patrz: Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bipPROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA:
zarządzeniem Nr 45/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2018 r.

DRUK NR 2613:
- w dniu 24 stycznia 2018 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu, oraz czytanie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (Druk nr 2614) - Rada podjęła uchwałę Nr XCIII/2447/18,
- w dniu 7 lutego 2018 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr XCIV/2466/18 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 45/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2018 r. (Druk nr 2614)
(wyłączona jawność)*


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 190/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2018 r. (Druk nr 2613)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XCIV - 7 lutego 2018 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XCIII - 24 stycznia 2018 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK
PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 18 października 2017 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)powrótPowrót do strony głównej planu  |  Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip