BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-KD.1110.43.2017

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent w dziale socjalnym w ZEO w Krakowie – 1 etat

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych,

2. wykształcenie wyższe magisterskie,

3. minimum roczne doświadczenie pracy w jednostkach samorządowych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. znajomość Internetu, MS WORD, MS EXCEL,

2. znajomość ustawy o ZFŚS, karty nauczyciela, ustawy o podatku dochodowym w zakresie gospodarowania funduszem socjalnym,

3. umiejętność logicznego myślenia, analizy, przewidywania, rozwiązywania problemów i współpracy,

4. komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych testów teoretycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1. wymiar czasu pracy: 1 etat

2. płaca zasadnicza w zależności od stażu pracy i wykształcenia z przedziału od 2300 do 2500 + 20% premii regulaminowej + dodatek za wieloletnią pracę

3. dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4. miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5. Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:

1. obsługa dziennika podawczego w ramach realizowanej przez Zespół obsługi ZFŚS,

2. prowadzenie ewidencji poszczególnych spraw,

3. obsługa placówek w zakresie ZFŚS w ramach Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej w części mieszkaniowej, socjalnej i emerytowanych nauczycieli,

4. sporządzanie dokumentacji do posiedzeń Komisji i prowadzenie Komisji przyznających świadczenia socjalne,

5. przygotowywanie wypłat przyznanych świadczeń,

6. obsługa finansowa placówek, które posiadają zatwierdzone środki na cel socjalny według odrębnych planów finansowych,

7. prace związane z udzielaniem świadczeń z funduszu zdrowia przeznaczonego dla nauczycieli i byłych nauczycieli.

 

6. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny

3. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4. kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze do Działu Socjalnego w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia 27 października 2017 r.(liczy się data wpływu do Zespołu)

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.

 

12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

Lista Kandydatów

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze starszy referent w Dziale Socjalnym w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie)