Tytuł Projektu: Rodzicu, nie jesteś sam!

 

Wartość Projektu: 1 113 999,60 zł

Wartość dofinansowania: 1 045 660,60 zł

 

Lider Projektu: Gmina Miejska Kraków/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

 

Partnerzy Projektu: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Jugen Und Sozialamt Frankfurt am Main

 

Okres realizacji: od 1.10.2017 r. do 31.03. 2020 r.

 

 

W dniu 29.09.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu pomiędzy Gminą, a Ministerstwem. Celem głównym Projektu jest transfer, zaadaptowanie i wdrożenie, dzięki współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim, rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin w celu adaptacji do roli opiekuńczo – wychowawczej po urodzeniu dziecka. Wypracowane rozwiązanie oparte będzie o współpracę międzysektorową pomiędzy Gminą, organizacją pozarządową, a partnerem ponadnarodowym. Doświadczenia niemieckie pozwolą na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wsparcia rodzin tuż po narodzeniu dziecka. Doświadczenie partnera niemieckiego, który realizuje system wczesnego wspomagania dla młodych rodzin w trudnej sytuacji społecznej od 2014 r. podniesie jakość planowanych do wdrożenia rozwiązań oraz pozwoli na przygotowanie szeroko rozbudowanej sieci wsparcia.

W ramach pierwszego etapu realizacji Projektu opracowana zostanie diagnoza w zakresie dotychczas udzielanego wsparcia dla rodzin, którym urodziło się dziecko. W dalszej kolejności przygotowany zostanie raport na temat wsparcia realizowanego w Niemczech oraz zostanie wypracowana wersja modelu wczesnego wsparcia gotowego do wdrożenia w szpitalach biorących udział w Projekcie.

Kolejne etapy realizacji Projektu przewidują konsultacje prowadzone bezpośrednio na oddziałach położniczo - ginekologicznych i szkołach rodzenia oraz poradnictwo udzielane przez specjalistów: psychologa, dietetyka, doradcę zawodowego, pielęgniarkę pediatryczną. Zapisy wniosku o dofinansowanie Projektu wskazują na konieczność przygotowania narzędzi doradczych takich jak strona internetowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych, infolinia, publikacja zawierająca informacje nt. możliwości wsparcia rodzin.

Efektem wdrożenia będzie uzyskanie przez rodziny dostępu do usług umożliwiających uzyskanie kompleksowej wiedzy i wsparcia pozwalających na dostosowanie życia codziennego do potrzeb małych dzieci (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością) przy równoczesnym utrzymaniu aktywności społecznej i zawodowej rodziców.

 

Realizatorzy Projektu:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków.

Biuro Projektu znajduje się przy ul. Rakowickiej 21/4, 31-510 Kraków.

tel.: 660 637 852, e-mail: sp@mops.krakow.pl

 

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków.

tel.: 12 616 94 92, e-mail: maria.pietak-fraczek@um.krakow.pl

 

Partner krajowy: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Partner ponadnarodowy: Urząd ds. Socjalnych i Młodzieży we Frankfurcie nad Menem