BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

 

Referent/Starszy Referent w Referacie Eksploatacji

nazwa stanowiska pracy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

b) Ukończone studia wyższe na kierunku: prawo, administracja, gospodarka/zarządzanie nieruchomościami, gospodarka przestrzenna, ekonomia.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań.

b) Znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

c) Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Gminy Miejskiej Kraków.

d) Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

e) Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

f) Znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi.

g) Znajomość przepisów ustawy o własności lokali.

h) Znajomość przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece wraz z przepisami wykonawczymi.

i) Znajomość przepisów kodeksu cywilnego z uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań.

j) Znajomość przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

k) Znajomość przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

l) Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

m) Znajomość zarządzenia Nr 248/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie zasad reprezentowania interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w zarządzaniu budynkami z ułamkowym udziałem we własności Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa (z późn. zm.).

n) Znajomość zarządzenia nr 1268/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzania budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator.

o) Znajomość programów pakietu MS Office.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Prowadzenie spraw dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w zakresie nieruchomości pozostających w zasobie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,

b) Przygotowywanie i aktualizacja baz niezbędnych na potrzeby składania deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,

c) Przygotowywanie deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny,

d) Prowadzenie ewidencji zasobu zarządzanego przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie,

e) Wprowadzanie i aktualizowanie niezbędnych danych bazowych w Zintegrowanym Systemie Wspomagającym Zarządzanie Nieruchomościami,

f) Generowanie statystyki i raportów dotyczących zasobu zarządzanego przez ZBK oraz przygotowywanie informacji i zestawień dla celów sprawozdawczych,

g) Prowadzenie i zakładanie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

h) Użytkowanie systemu wspomagającego zarządzanie,

i) Współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi ZBK,

j) Przestrzeganie, w ramach posiadanych kompetencji, wymogów kontroli zarządczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz określonymi standardami dla jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji wymogów przyjętych w jednostce, w tym dotyczących procesu zarządzania ryzykiem,

k) Bieżące porządkowanie i archiwizowanie dokumentów z zakresu działania komórki organizacyjnej,

l) Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań,

m) Przyjmowanie i rozpatrywanie korespondencji, z dochowaniem terminów określonych przepisami,

n) Dbanie o prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej,

o) Wykonywanie poleceń przełożonego w sprawach nieuregulowanych niniejszym zakresem, a związanych z powierzonymi obowiązkami.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.

b) Płaca zasadnicza: od 2 550 zł do 2 600 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

c) Zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę w upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) Curriculum Vitae (CV).

b) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).

c) Dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia).

d) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia – w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze).

e) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

f) Informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

g) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 23.10.2017 r. z dopiskiem na kopercie EE-28/17.

b) Decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

c) Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

d) O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

e) Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

f) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów:

1 etat

 

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor ZBK

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EE-28/17)