BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Inspektor w Dziale Ewidencji Majątku – 1 etat

(Nr ref. 54 -17)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe, kierunek: ekonomia, prawo, gospodarowanie nieruchomościami;

c) staż pracy: minimum 2 lata, w tym doświadczenie w administracji publicznej.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy o drogach publicznych;

- ustawy o rachunkowości;

- Ustawy o gospodarce nieruchomościami;

- Ustawa o finansach publicznych;

- Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT);

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

b) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie;

c) znajomość programów z pakietu MS Office, w szczególności praktyczna obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel;

d) dyspozycyjność w okresach rozliczeniowych związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych;

e) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy

f) umiejętność pracy w zespole;

g) rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku


3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.


4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Prowadzenie ewidencji analitycznej składników majątkowych oraz WNiP zgodnie

z Klasyfikacją Środków Trwałych.

b) Naliczanie odpisów amortyzacyjnych i przekazywanie do ujęcia w księgach rachunkowych do Działu Księgowości.

c) Sporządzanie dokumentów księgowych PT dotyczących przekazania środków trwałych.

d) Dokonywanie zmian w systemie informatycznym służącym ewidencji majątku na podstawie dokumentów przekazania/ przemieszczenia/likwidacji majątku/korekt wartości.

e) Uzgadnianie stanu majątku oraz umorzenia.

f) Opracowywanie opinii, stanowisk i wystąpień w sprawach dotyczących ewidencji analitycznej majątku.

g) Opracowywanie raportów i statystyk na potrzeby sprawozdawczości oraz informacji

o stanie mienia komunalnego.

h) Sporządzanie wniosków do Wydziału Finansowego UMK o przekazanie dokumentów księgowych PT.

i) Aktualizacja wartości początkowej środków trwałych znajdujących się w ewidencji majątku ZIKiT.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Dział Ewidencji Majątku, Kraków, ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2800,00 zł do 3200,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie,

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego,

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”,

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 54-17" - w terminie do dnia: 23.10.2017 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

(Nr ref. 54-17)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 3 kandydatów w tym 1 oferta wpłynęła po terminie.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 aplikant spełnił wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował się 1 kandydat.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Ewidencji Majątku (Nr ref. 54-17)