BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa
 

Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa

ogłasza nabór Nr 6/2017

na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej

w Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- ukończone 18 lat,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora,

- wymagania określone w § 4 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 109, poz. 704 z późn. zm.), tj. posiadanie zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

- aktualne ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp,

- wymagania określone w art. 4 ust. 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017, poz. 736 z późn. zm.), tj. co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz aktualne uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa

i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,

- uprawnienia pedagogiczne,

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

- znajomość przepisów prawa z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, prawa pracy,

- znajomość struktury Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- samodzielność,

- kreatywność,

- dyspozycyjność,

- komunikatywność oraz umiejętność prowadzenia szkoleń,

- zdolności analityczne,

- dobra organizacja pracy,

- staranność,

- dokładność,

- prawo jazdy kat. B.

 

3. Zakres obowiązków:

Realizacja zadań dotyczących w szczególności: kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzenia szkoleń w przedmiotowym zakresie, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzania dokumentacji powypadkowej, dokonywania oceny ryzyka zawodowego, opracowywania wewnętrznych aktów kierowania odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

4. Warunki pracy i płacy:

- teren miasta Krakowa,

- pierwsza umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy,

- 8 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

- praca na I zmianę,

- przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 2 000, - do 3 500,- brutto,

- dodatek za staż pracy,

- premia regulaminowa.

 

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

6. Wymagane dokumenty:

- CV,

- kwestionariusz personalny kandydata,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),

- dokumenty poświadczające kwalifikacje oraz staż pracy (kserokopie, oryginały

do wglądu),

- oświadczenie własne kandydata o niekaralności.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty prosimy składać osobiście

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31 – 416 Kraków

w terminie od 10 października 2017 r. do 20 października 2017 r. do godz. 12.00

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 202.

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata.

 

- Ilość etatów:

1 etat

 

 

 

 

Kraków, dnia 9 października 2017 r.

 


Komendant

Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Adam Młot


Informacja dotycząca ilości złożonych aplikacji oraz ilości kandydatów spełniających wymogi formalne


Informacja dotycząca terminu testów kwalifikacyjnych


Informacja dotycząca terminu rozmowy kwalifikacyjnej

Wyniki naboru Nr 6/2017 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej w Straży Miejskiej Miasta Krakowa