BIP MJO - VIII Liceum Ogólnokształcące

Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego

31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 24 (tel. 12-421-15-71; 12-421-14-21)

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: specjalista d/s kadr (0,33 etatu).


1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe i 4-letni staż pracy na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie  i 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku,

- pełna zdolność do czynności prawnych i publicznych,

- biegła znajomość przepisów kadrowych, kodeksu pracy, ustawy – Karta Nauczyciela,

- znajomość i obsługa: Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO - moduł „kadry” i moduł „arkusz organizacyjny”), Systemu Informacji Oświatowej (SIO), PFRON, GUS.

 

2. Zakres obowiązków:

- prowadzenie zgodnie z przepisami spraw kadrowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,

- przygotowywanie umów o pracę, zakresów obowiązków, świadectw pracy,

- przygotowywanie dokumentów emerytalno-rentowych,

- przygotowywanie dokumentów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i innych nieobecności,

- prowadzenie dokumentacji kadrowej w ZSZO,

- wykorzystywanie i obsługa w codziennej praktyce programów komputerowych i sprawozdań elektronicznych z zakresu ZSZO, SIO, PFRON, GUS,

- prowadzenie akt osobowych i archiwizacja,

- inne obowiązki - do uzgodnienia z dyrekcją.

 

3. Warunki pracy i płacy:

- zatrudnienie w wymiarze 0,33 etatu,

- wynagrodzenie brutto (za 0,33 etatu): 940 zł + 20% premii + dodatek za wysługę lat,

 

4. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- aktualne CV,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i odpowiedni staż pracy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

- do 20 października 2017r,

- osobiście w sekretariacie liceum lub pocztą na adres: VIII Liceum Ogólnokształcące, 31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 24 (koperta z napisem: NABÓR-SPECJALISTA D/S KADR).

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w VIII Liceum Ogólnokształcące ()