BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

ogłasza nabór na wolne stanowisko

 instruktor do prowadzenia zajęć cyrkowych w Klubie 303

 

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie średnie

b)      ukończony kurs wychowawcy kolonijnego (w przypadku braku - konieczność uzupełnienia)

c)      minimum podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć cyrkowych

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      samodzielność

b)      umiejętność pracy w zespole

 

3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

a)      prowadzenie zajęć cyrkowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin

b)      rozwijanie działalności cyrkowej poprzez organizowanie happeningów i imprez o charakterze cyrkowo-teatralnym

c)      współpraca ze środowiskiem lokalnym i prowadzenie działań animacyjnych

d)     współpraca ze środowiskiem kuglarskim – instytucjami, ngosami i innymi grupamiw celu podejmowania wspólnych działań

 

4.      Warunki pracy i płacy:

Umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu.

Wynagrodzenie miesięczne wg Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta.

Miejsce pracy – Klub 303 Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta.

Pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny.

 

 

5.      Wymagane dokumenty:

a)      CV wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

b)      List motywacyjny

 

 

6.      Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: biuro@krakownh.pl, złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres: os. Zgody 1, 31-510 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – instruktor/Klub 303”.

Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2017 r.

Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

7.      Pracodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.

O zakwalifikowaniu się do rozmów kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

 

 

 

Dyrektor Małgorzata Jezutek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ( instruktor cyrkowy)