BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 4
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NAZWA STANOWISKA PRACY: RZEMIEŚLNIK / KONSERWATOR
WYMIAR ETATU: 1/2
1. Wymagania formalne
• posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

• posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

• posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe,

• niekaralność.

 2. Wymagania dodatkowe

• pracowitość

• rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy

• uczciwość

• punktualność

• komunikatywność,

• umiejętności organizacyjne.

 
3. Zakres obowiązków

• Dokonywania przeglądów budynku oraz usuwania zaistniałych usterek.

• Wykonywania dodatkowych prac w budynku szkoły i na jej terenie w ramach potrzeb, zgodnie z kwalifikacjami i zajmowanym stanowiskiem pracowniczym.

• Dbania o porządek wokół szkoły: zamiatanie przed budynkiem szkoły i na podwórku szkolnym, zbieranie liści jesienią i odśnieżanie zimą.

• Utrzymywanie w dobrym stanie i porządku powierzonych narzędzi i urządzeń.

 
4. Warunki pracy i płacy:

• podanie i życiorys (CV),

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności,

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 
5. Wymagane dokumenty:

• zatrudnienie na okres próbny, potem czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,

• wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Szkole Podstawowej nr 4,

• miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 4 w Krakowie, ul. Smoleńsk 5-7, 31-108 Kraków

• rozpoczęcie zatrudnienia: od zaraz

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć (osobiście lub listownie) w sekretariacie szkoły od dnia 6 PAŹDZIERNIKA 2017 roku

 

Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór –rzemieślnik / konserwator”. Decyduje data wpływu. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP szkoły.

 

 
7. Ilość etatów

Ilość etatów: 0,5 etatu
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
Beata Sarapuk

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 4 ()