BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II

znak sprawy: A-271- 21/2017                                             Kraków 26.09.2017 r.

 

 

INFORMACJA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych  wielobranżowych w budynku i na terenie zewnętrznym w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie  wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu” pn. „Przebudowa zasilania wewnętrznego niskiego napięcia w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej, rozbudowy systemu energetycznego o ogniwa fotowoltaiczne oraz zasilanie rezerwowe ze stanowiska agregatu”.

 

Zamawiający – Gmina Miejska Kraków – Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25, 30-329 Kraków na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 74 096,00 zł.

 

W postępowaniu zostały złożone oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Okres gwarancji [lat]

1.

UNI-BUD Jacek Smoleń ul. Słomczyńskiego 2/35,

31-234 Kraków

75 000,00

3