BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II

znak sprawy: A-271- 20/2017                                             Kraków 26.09.2017 r.

 

 

INFORMACJA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych  wielobranżowych w budynku i na terenie zewnętrznym w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie  wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu” pn. „Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową betonową na terenie Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25”.

 

Zamawiający – Gmina Miejska Kraków – Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25, 30-329 Kraków na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 36 500,00  zł.

 

W postępowaniu zostały złożone oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Okres gwarancji [lat]

1.

Firma Handlowo-Usługowa „YANNKO” Jan Biernat ul. Kustronia 86, 30-433 Kraków

24 308,26

5

2.

UNI-BUD Jacek Smoleń, ul. Słomczyńskiego 2/35,

31-234 Kraków

34 900,00

3

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 5 do SIWZ).