BIP MJO - Przedszkole Nr 95

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 95
OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

WOŹNA

1 ETAT

1. Wymagania formalne

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych

- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku

- wykształcenie zawodowe i umiejętność wykonywania czynności na danym stanowisku pracy

 

2. Wymagania dodatkowe

- umiejętności interpersonalne z dziećmi i rodzicami

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

- kreatywność

- serdeczny stosunek do dzieci

 

3. Zakres obowiązków

- współpraca z nauczycielem oddziału w trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci

- pełnienie czynności opiekuńczych wobec dzieci

- pomoc nauczycielowi w przygotowaniu sali i pomocy do zajęć

- czynne uczestniczenie w zajęciach, spacerach i wycieczkach

- pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych i sanitarno - higienicznych

- pomoc dzieciom podczas spożywania posiłków

- utrzymywanie czystości i porządku w powierzonych pomieszczeniach

- czynny udział w działaniach podnoszących jakość pracy przedszkola, wewnętrznych szkoleniach dla pracowników

- wykonywanie z własnej inicjatywy zadań i czynności w ramach posiadanych kompetencji

- wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy

 

4. Warunki pracy i płacy:

- zatrudnienie na czas określony. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 398).

 

5. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny

- Curriculum Vitae

- dokumenty poświadczające wykształcenie

- ważne badania sanitarno - epidemiologiczne

 6. Ilość etatów

      1  etat

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Samorządowego Przedszkola nr 95 w Krakowie  ul. Żywiecka 24 w dniach od 25.09 -28.09. 2017 r.  w godzinach 9.00 - 14.00 lub drogą email: przedszkole95.krakow@interia.pl

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223 , poz. 1458)”

 
Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 95
Krystyna Dudek