BIP MJO - VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

DYREKTOR VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE –

SPECJALISTĘ W DZIALE KSIĘGOWOŚCI W WYMIARZE 1 ETATU

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz

a) wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 4 letni staż pracy, lub

b) wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 5 letni staż pracy.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczeniem zaliczek na podatek dochodowy

b) Preferowana osoba posiadająca doświadczenie w prowadzeniu płac w oświacie.

c) Znajomość obsługi programów: SIO, Płatnik,

d) Znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (moduł płace, finanse).

e) Biegła obsługa programów komputerowych (pakiet Microsoft Office).

f) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia.

g) Skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw płacowych pracowników liceum, w tym:

• sporządzanie list płac dla nauczycieli, administracji, obsługi oraz ZFŚS

• sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników,

• terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem, zwolnieniem pracowników zatrudnionych w VI LO oraz rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,

• sporządzanie i przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji ZUS DRA wraz z załącznikami, oraz innych deklaracji ZUS

• sporządzanie oraz przekazywanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych w terminach określonych przepisami,

• sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami,

• prowadzenie spraw emerytalno-rentowych,

b) sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw płacowych i księgowości (ZSZO, SIO, i innych).

c) Prowadzenie ewidencji analitycznej (imiennych kartotek) udzielonych pożyczek oraz innych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

d) Prowadzenie pełnej dokumentacji w programie ZSZO.

e) Wydawanie zaświadczeń o zarobkach.

f) Kontrola rachunków, faktur i innych dowodów księgowych oraz płacowych pod względem formalno-rachunkowym.

g) Dokonywanie rozliczeń z tytułu dochodów budżetowych,

h) Sporządzanie rachunków do zawartych umów z kontrahentami na podstawie danych przekazywanych przez Kierownika Gospodarczego,

i) Wystawianie faktur VAT z tyt. wynajmu lub dzierżawy w VI LO,

j) Sporządzanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych,

k) Rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji,

l) Sporządzanie poleceń przelewu, przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej, płatności wynikających z bieżącej działalności,

m) Wprowadzanie danych do systemu SIO (stare i nowe) oraz sporządzanie sprawozdań,

n) Prowadzenie ewidencji giloszy i druków ścisłego zarachowania tj. czeków gotówkowych, KP, KW, świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart motorowerowych, arkuszy „spisu z natury” oraz ich przechowywanie i wydawanie uprawnionym do tego pracownikom szkoły,

o) Realizacja innych czynności przewidzianych na stanowisku pracy specjalisty w dziale księgowości, a wynikających z zapisów w treści: regulaminów, procedur lub instrukcji obowiązujących w liceum, a ponadto decyzji, zarządzeń lub komunikatów wydanych przez Dyrektora liceum.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: 1 etat.

b) Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 poz. 1786) oraz regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie,

c) Miejsce pracy: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie, ul. Wąska 7,

d) Zatrudnienie na czas ściśle określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.).

e) Możliwość zatrudnienia od 21.12.2017r.

 

5. Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6% (podstawa prawna: art. 13. ust. 2. pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku)

 

6. Wymagane dokumenty:

a) Kwestionariusz osobowy,

b) List motywacyjny i CV,

c) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

d) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

e) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) Zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

h) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku,

i) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Wąska 7; 31–057 Kraków z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – specjalisty w dziale księgowości w VI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie” w terminie do 03 października 2017 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu do sekretariatu liceum.

 

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres e-mail.

 

Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatom może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie ul. Wąska 7.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku zatrudnienia, kandydat/ka zobowiązany/a będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

 

Dr Czesław Wróbel

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego

im. Adama Mickiewicza w Krakowie

 

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymogi formalne:

 

Informuję, że 5 kandydatów przesłało oferty na ogłoszony nabór. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż wszyscy kandydaci spełnili wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, przy ul. Wąskiej 7.

Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy oraz telefonicznie.

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (SPECJALISTA W DZIALE KSIĘGOWOŚCI)