BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 6

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

POMOC NAUCZYCIELA

½ etatu

1. Wymagania formalne

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych

- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku

- wykształcenie średnie i umiejętność wykonywania czynności na danym stanowisku pracy

 

2. Wymagania dodatkowe

- umiejętności interpersonalne z dziećmi i rodzicami

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

- kreatywność

- serdeczny stosunek do dzieci

 

3. Zakres obowiązków

- współpraca z nauczycielem oddziału w trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci

- pełnienie czynności opiekuńczych wobec dzieci

- pomoc nauczycielowi w przygotowaniu sali i pomocy do zajęć

- czynne uczestniczenie w zajęciach, spacerach i wycieczkach

- pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych i sanitarno - higienicznych

- pomoc dzieciom podczas spożywania posiłków

- utrzymywanie czystości i porządku w powierzonych pomieszczeniach

- czynny udział w działaniach podnoszących jakość pracy przedszkola, wewnętrznych szkoleniach dla pracowników

- wykonywanie z własnej inicjatywy zadań i czynności w ramach posiadanych kompetencji

- wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy

 

4. Warunki pracy i płacy:

- zatrudnienie na czas określony. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 398).

 

5. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny

- Curriculum Vitae

- kwestionariusz osobowy

- dokumenty poświadczające wykształcenie

- dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe

- ważne badania sanitarno - epidemiologiczne

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie, ul.  J. Dietla 70; do dnia 28 września 2017 do godziny 15.00 lub drogą email: sekretariat@sp16.com.pl

Aplikacje składane po wyżej wymienionym terminie nie będą brane pod uwagę

Na rozmowę kwalifikacyjną będą ustalane terminy indywidualnie.

 

 

7. Ilość etatów

1/2 etatu

 

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223 , poz. 1458)”

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6

dr Bogdan Dobrucki

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ()