BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

 

Specjalista w Dziele Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych – Zespół ds. Organizacji Imprez Sportowych – 1 etat

 

Nr ref. 08/2017

 

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a)    Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j.: Dz. U. 2016, poz. 902),

b)    Wykształcenie wyższe

c)    Doświadczenie zawodowe: minimum 6 lat stażu

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.     Znajomość statutu i zakresu działania Zarządu Infrastruktury Sportowej.

2.     Znajomość przepisów:

a)    ustawy o samorządzie gminnym,

b)    ustawy o pracownikach samorządowych,

c)     ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d)    ustawy o finansach publicznych,

e)    ustawy bezpieczeństwo imprez masowych,

f)     ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,

g)    ustawy działalność pożytku publicznego i wolontariat,

3.   Umiejętność  praktycznej  interpretacji  przepisów  prawnych  w  w/w zakresie,

4.   Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,

5.   Umiejętność strategicznego myślenia i przewidywania zdarzeń, dążenie do celu,

6.   Umiejętność pracy pod presją czasu,

7.     Opanowanie w trudnych sytuacjach,

8.     Gotowość do pracy w weekendy.

9.   Znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),

10. Dobra znajomość języka obcego (np. angielski, niemiecki, hiszpański, francuski),

11.  Prawo jady kat. B, doświadczenie w prowadzeniu samochodów osobowych (na terenie miasta oraz w długich trasach).

12.  Komunikatywność.

13.  Operatywność.

14.  Samodzielność.

15.  Dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.     Współtworzenie strategii organizacji imprez sportowych.

2.     Współtworzenie regulaminów imprez sportowych.

3.     Współpraca z komórkami UMK w zakresie organizacji imprez sportowych.

4.     Przygotowywanie założeń przetargowych dla potrzeb organizacji imprez sportowych, w tym dokumentacji: zbieranie ofert, przygotowanie dokumentów do przetargu, nadzór nad wykonywaną umową aż po rozliczenie i przygotowanie sprawozdania lub informacji podsumowującej.

5.     Prace administracyjne, w tym prowadzenie sprawozdawczości w zakresie działu, archiwizacja dokumentacji, sporządzanie pism, wniosków.

6.     Kontrola zleconych prac związanych z imprezami sportowym i ich sprawdzanie pod względem merytorycznym.

7.     Współpraca przy przygotowaniu dokumentów i zezwoleń potrzebnych do przeprowadzenia imprez sportowych.

8.     Współpraca z Radami Dzielnic w zakresie realizacji zadań.

9.     Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie imprez plenerowych współorganizowanymi przez ZIS.

10.  Nadzór nad poprawną realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego.

11.  Wykonywanie poleceń sumiennie i rzetelnie zgodnie z najlepszymi standardami pracy obowiązującymi w jednostce oraz posiadaną wiedzą.

12.  Współpraca z pozostałymi pracownikami Działu w wykonywaniu zadań pozostających w zakresie komórki oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi jednostki w zakresie prowadzonych spraw.

13.  Informowanie przełożonego o stanie i terminowości realizacji zadań.

14.  Wykonywanie na polecenie przełożonego innych obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, a nie wyszczególnionych w zakresie obowiązków.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a)   wymiar czasu pracy: 1 etat,

b)   pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

c)     płaca zasadnicza od 2 500,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a)    kwestionariusz osobowy (do pobrania także w pok. 20),  lub CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

b)    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c)     dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d)    dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e)    oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f)     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

i)      Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10, 30 - 633 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko nr ref 08/2017" - w terminie do dnia 03.10.2017 r. Decyduje data wpływu do ZIS. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIS.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-64-51

 

8. Ilość etatów
1 etat    Dyrektor Krzysztof Kowal

 

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Specjalista w Dziele Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych – Zespół ds. Organizacji Imprez Sportowych – 1 etat Nr ref. 08/2017