BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sienkiewicza
DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 36
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

referent

1. Wymagania formalne

1) określone w ustawie o pracownikach samorządowych:

a/ być obywatelem polskim,

b/ posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

c/ ukończyć 18 rok życia i mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

d/ nie karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

e/ cieszyć się nieposzlakowaną opinia.

2) w zakresie wykształcenia i stażu pracy:

- średnie o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na w/w stanowisku,

- co najmniej 4 – letni staż pracy na podobnych stanowiskach w oświacie, urzędach państwowych, samorządzie.2. Wymagania dodatkowe

- znajomość obsługi systemu ZSZO

- znajomość zagadnień prawa oświatowego

- znajomość zagadnień prawa w zakresie finansów publicznych,

- znajomość zasad prowadzenia ksiąg inwentarzowych,

- umiejętność redagowania pism urzędowych,

- znajomość obsługi komputera,

- samodzielność i obowiązkowość3. Zakres obowiązków

1. Prowadzenie ewidencji majątku szkoły w ZSZO.

2. Obsługa programu ZSZO w udostępnionych modułach,

3. Przeprowadzanie inwentaryzacji oraz kasacji składników majątku szkoły i druków ścisłego zarachowania w sposób określony w odrębnych przepisach.

4. Pobieranie, rozliczanie i wypłacanie wszelkiej gotówki wg potrzeb szkoły,

5. Zakup i ewidencja znaczków pocztowych i biletów MPK.

6. Ewidencja i prowadzenie umów z zewnętrznymi kontrahentami.

7. Przygotowywanie i opisywanie i przekazywanie do księgowości do rozliczenia faktur, rachunków, itp.

8. Przygotowywanie danych do SIO dot. spraw gospodarczo - majątkowych.

9. Współpraca z Głównym Księgowym szkoły.

10. Przyjmowanie i ewidencja pism przychodzących i wychodzących4. Warunki pracy i płacy:

- wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 oraz z 2017 r. poz. 1621) ,

- miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Mazowiecka 70, Kraków,

- zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu,

 5. Wymagane dokumenty:

- podanie

- życiorys (cv)

- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

- oświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 29 września 2017r. do godz. 12.00

Oferty, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie dalszego postępowania kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie.7. Ilość etatów
0,5
Dyrektor Ryszard Sikora

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sienkiewicza ()