BIP MJO - Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie

30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 6

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

 

Księgowy ( na zastępstwo, następnie zatrudnienia na stałe, na pełny etat)

 

 

 

Wymagania formalne:

 •  spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. pracownikach samorządowych
 •  wykształcenie średnie ekonomiczne

 

Wymagania dodatkowe:

 • Biegła znajomość obsługi programu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą (Finanse i Sprzedaż)
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, rachunkowości budżetowej i ustawy o podatku od towarów i usług VAT
 • Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej
 • Umiejętność posługiwania się Wordem oraz arkuszem kalkulacyjnym Excel

 

Zakres obowiązków:

1) prowadzenie księgowości warsztatu szkolnego – dochody własne

2.) wystawianie faktur

3.) pomoc w wykonywaniu innych zadań zleconych przez Głównego Księgowego w ramach księgowości

 

Warunki pracy i płacy

 •  Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.)
 • Miejsce pracy: Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2, 30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 6
 • Rodzaj umowy: zatrudnienie na zastępstwo z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony, pełny etat, podległość służbowa dyrektorowi ZSG Nr 2

 

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 • Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • Ksero dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • Informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedłożona propozycja zatrudnienia).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

- Oferty zawierające list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje należy składać osobiście, listownie w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowy” w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2, 30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 lub przesłać e-mail zsgnr2@poczta.onet.pl do dnia 19.10.2017 do godz. 14:00.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

 

 

mgr Andrzej Ptasznik

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2

im. prof. Odona Bujwida w Krakowie

 Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 ()