BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-KD.1110.39.17

 

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent w dziale zamówień publicznych w ZEO w Krakowie w ilości 1-2 etatów

 

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnienie wymagań określonych art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie wyższe- preferowane ekonomiczne lub prawnicze,

3) minimum roczny staż pracy na stanowisku ds. zamówień publicznych po stronie Zamawiającego.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) biegła znajomość krajowych i unijnych uregulowań prawnych w zakresie zamówień publicznych,

2) dokładność i zaangażowanie,

3) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość Worda, Excela, Internetu,

4) znajomość programu Adobe Dreamweaver.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3.Warunki pracy i płacy:

1. wymiar czasu pracy: 1 – 2 etaty,

2. dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawcze.

3. płaca zasadnicza 2500,00 zł do 2700,00 + premia regulaminowa 20 % + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat,

4. miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie,

 

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych ( w tym opracowywanie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej ZEO w Krakowie, sporządzanie i publikacja/przesyłanie ogłoszeń),

2) udział w pracach Komisji Przetargowych,

3) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i rejestru umów zamówień publicznych,

4) comiesięczne sporządzanie zestawień środków zaangażowanych na podstawie umów zawartych po przeprowadzonych przez dział zamówień publicznych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe- świadectwa pracy,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 30 wrzesnia 2017 roku.(liczy się data wpływu do Zespołu)

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.

 

12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

Lista kandydatów

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (samodzielny referent w dziale zamówień publicznych w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie )