BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

 pracownik gospodarczy


 

1.  Wymagania formalne

 • Wykształcenie min. podstawowe

2. Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy
 • staranność i sumienność
 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność w wykonywanych działaniach
 • umiejętność pracy z ludźmi
 • doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane

 

3. Zakres obowiązków

 • utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach Klubu oraz jego otoczeniu
 • przygotowywanie Sal na zajęcia klubowe
 • pomoc w promocji działalności klubu, w tym dystrybucja druków promocyjnych
 • pomoc w imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury oraz inne komórki organizacyjne
 • kontrola stanu technicznego elementów wyposażenia Klubu i informowanie o tym kierownika Klubu
 • pomoc w organizacji imprez i działalności Klubowej
 • określanie zapotrzebowania na niezbędne środki czystości

 

 

4. Warunki pracy i płacy

 • Wynagrodzenie miesięczne wg Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta.
 • Miejsce pracy – Klub Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta os. Ogrodowe 15
 • Pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny
 • Równoważny system czasu pracy

 

5. Wymagane dokumenty:

·        CV wraz z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku

         o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami).

·        list motywacyjny

 

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane  dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie  Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres:  Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta os. Zgody 1 , 31-949 Kraków lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@krakownh.pl

 

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – Pracownik gospodarczy / Klub Wersalik”.

Termin składania ofert upływa w dniu  22 września 2017 r. o godz. 15.00

Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

7. Ilość etatów

Umowa o pracę,  ½ etatu

 

8. Pracodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami. O zakwalifikowaniu się do rozmów kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Małgorzata Jezutek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (pracownik gospodarczy klub Wersalik)