BIP MJO - Środowiskowy Dom Samopomocy Vita

 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Vita”

ogłasza nabór na stanowisko:

Terapeuty w wymiarze pełnego etatu.

 

1. Wymagania formalne:

1) Obywatelstwo polskie.

2) Pełna zdolność do czynności prawnych.

3) Korzystanie w pełni z praw publicznych,

4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

5) Niekaralność za przestępstwa umyślne.

6) Wykształcenie wyższe magisterskie o odpowiedniej specjalizacji.

7) Co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) Samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, cierpliwość i odporność na stres związany w pracy w ośrodku dla osób z doświadczeniami kryzysu psychicznego.

2) Umiejętności artystyczne – szczególnie mile widziana umiejętność prowadzenia zajęć plastycznych i rękodzielniczych.

3) Pomysłowość w prowadzeniu zajęć.

4) Umiejętność prowadzenia treningów umiejętności praktycznych.

5) Życzliwość i opiekuńczość, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uczciwość, poczucie własnej godności.

6) Zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę, bardzo dobra organizacja pracy.

7) Mile widziane wykształcenie artystyczne.

 

3. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

1) Predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

2) Obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata.

3) Osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy.

4) Umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi.

5) Znajomość zadań i celów środowiskowego domu samopomocy.

6) Znajomość przepisów rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) umowa o pracę na czas określony po umowie na okres próbny,

b) wynagrodzenie zasadnicze w uzgodnieniu z Pracodawcą,

c) inne elementy wynagrodzenia zgodnie z regulaminem wynagradzania ŚDS „Vita w Krakowie.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) CV.

2) List motywacyjny.

3) Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje.

4) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

5) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

 

Dodatkowo mile widziane referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Pisemne i e-mailowe zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 20.10.2017r.

Oferty należy składać lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - terapeuta” na adres Środowiskowy Dom Samopomocy „Vita”, 31-908 Kraków,

os. Młodości 8; ewentualnie przesłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.sdsvita@gmail.com.

Nabór obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do ŚDS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 27.10.2017r.

 

7. Ilość etatów: 1 etat

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej ŚDS w Krakowie, os. Młodości 8.

 

Dyrektor - Beata Walter

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Środowiskowy Dom Samopomocy Vita ()