BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowiska Inspektora w Dziale Rękojmi i Gwarancji – 1 etat

nr ref. 8-ZIM-2017

 

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):

1. spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

2. wykształcenie wyższe techniczne w kierunkach: budownictwo, inżynieria lądowa, Inżynieria sanitarna, inżynieria wodna, inżynieria elektryczna

3. co najmniej 3 lata stażu pracy

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

1. znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

2. znajomość instytucji prawnych rękojmi i gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

3. znajomość problemów i uwarunkowań przy realizacji procesu inwestycyjnego oraz zasad zawierania umów inwestycyjnych, w tym znajomość niezbędnych zapisów dotyczących różnych rodzajów umów inwestycyjnych

4. umiejętność właściwej wyceny planowanych nakładów inwestycyjnych i zasad kosztorysowania

 

Dodatkowym atutem będą:

1. doświadczenie zawodowe zdobyte w branży budowlanej

2. uprawnienia budowlane

 

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

 

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. opracowywanie stosownych opinii, wniosków i zaleceń wymaganych Prawem budowlanym oraz nadzór nad usuwaniem usterek i wad w nich stwierdzonych;

2. przyjmowanie obowiązków gwaranta przez podmioty ingerujące w prace objęte gwarancją w stosunku do zadań związanych z zakresem działalności Zarządu;

3. monitorowanie ważności gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych i weksli z tytułu wnoszonego wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

4. przekazywanie aktualnych informacji o gwarancjach do działu Finansowo-Księgowego

5. występowanie do Działu Finansowo-Księgowego o naliczenie kar z tytułu nieterminowego usunięcia wad i usterek;

6. opracowywanie, zgodnie z warunkami umownymi, harmonogramów przeglądów gwarancyjnych;

7. organizowanie i przeprowadzanie przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi;

8. przygotowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw.

 

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

1. wymiar czasu pracy: 1 etat

2. płaca zasadnicza w wysokości z przedziału 2 500 zł brutto do 3 500 zł brutto

3. miejsce pracy: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Wielopole 17a

 

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV

2. dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje

3. dokumenty potwierdzające staż pracy

4. oświadczenia wg załączonego wzoru

 

VII. ZASADY NABORU:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: sekretariat@zim.krakow.pl

do dnia 21 września 2017r. do godziny 14.00.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

 

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 25-26 września 2017 r. w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Wielopole 17.

 

Wybrany kandydat zostanie powiadomiony o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział

w rozmowach kwalifikacyjnych, drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy w terminie do dnia 27 września 2017r.

 

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko Inspektora w Dziale Rękojmi i Gwarancji będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl/zim najpóźniej do dnia 29 września 2017r.

 

 

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

Janina Pokrywa

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie - Inspektor w Dziale Rękojmi i Gwarancji – 1 etat nr ref. 8-ZIM-2017