BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowiska Inspektora w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Infrastruktury Technicznej – 2 etaty

nr ref. 4-ZIM-2017

 

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):

1. spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

2. wykształcenie wyższe techniczne

3. co najmniej 2 lata stażu pracy

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

1. znajomość Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa

2. znajomość przepisów:

• Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych;

• Ustawa prawo budowlane;

• Ustawa prawo o ruchu drogowym;

oraz umiejętność ich praktycznej interpretacji;

3. znajomość struktury oraz statutu ZIM w Krakowie

4. wiedza techniczna w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego;

5. czynne prawo jazdy kat. B;

 

Dodatkowym atutem będą:

• doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa

• uprawnienia budowlane lub instalacyjne do projektowania lub kierowania robotami 

 

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

 

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. Udział w pełnym procesie przygotowania inwestycji

a. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Kraków i komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie podziału i wykupu działek, zwolnień z opłat za zajęcie pasa drogowego,

b. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Kraków i komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie planowania i programowania inwestycji, koordynacji robót prowadzonych wspólnie,

c. ustalanie właścicieli i władających gruntami,

d. współpraca z wykonawcami dokumentacji technicznej w trakcie jej opracowania, w zakresie jej kompletności, uzyskania wszelkich decyzji formalno-prawnych oraz prawidłowości rozwiązań technicznych,

e. odbiór dokumentacji od wykonawców, sprawdzanie jej pod względem kompletności, zgodności z zamówieniem i przepisami,

f. udział w przygotowaniu dokumentacji w celu pozyskania środków finansowych na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Zarząd z zewnętrznych źródeł finansowania,

2. przygotowywanie wniosków do Działu Zamówień Publicznych o przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i o zawarcie umów na opracowanie dokumentacji, realizację robót dla zadań inwestycyjnych,

3. udział w pracach komisji przetargowych w sprawach z zakresu przygotowania zadań inwestycyjnych oraz opracowań dokumentacji projektowej,

4. bezpośrednia współpraca z inżynierem kontraktu,

5. nadzór nad realizacją umów z wykonawcami,

6. przygotowywanie danych do planu w zakresie rzeczowo-finansowym dla nadzorowanych inwestycji oraz przekazywanie ich do Zespołu ds. Planowania,

7. organizowanie i przeprowadzanie odbiorów wykonywanych zadań inwestycyjnych,

8. udział w rozliczaniu kosztów budowy i rozliczanie inwestycji zakończonych, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji do faktur doręczonych do Zarządu za prowadzone prace inwestycyjne oraz ich sprawdzanie pod względem merytorycznym,

9. przygotowywanie korespondencji, informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu realizacji projektu,

10. archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami.

 

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

1. wymiar czasu pracy: 1 etat

2. płaca zasadnicza w wysokości z przedziału 2500 zł brutto do 3500 zł brutto

3. miejsce pracy: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Wielopole 17a

 

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV

2. dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje

3. dokumenty potwierdzające staż pracy

4. oświadczenia wg załączonego wzoru

 

VII. ZASADY NABORU:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: sekretariat@zim.krakow.pl do dnia 22 września 2017r. do godziny 14.00.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

 

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 28-29 września 2017 r. w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Wielopole 17a.

 

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział

w rozmowach kwalifikacyjnych, drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy w terminie do dnia 3 października 2017r.

 

Informacja o nazwiskach kandydatów wyłonionych na stanowisko Inspektora w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Infrastruktury Technicznej będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl/zim najpóźniej do dnia 5 października 2017r.

 

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

Janina Pokrywa 

Wyniki naboru na stanowisko pracy w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie Inspektora w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Infrastruktury Technicznej – 2 etaty nr ref. 4-ZIM-2017()