BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-KD.1110.37.2017

 

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent / samodzielny referent w Dziale Organizacyjno - Gospodarczym w ZEO w Krakowie Ilość etatów  1-2.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1.Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych,

2. wykształcenie wyższe magisterskie,

3.co najmniej półroczny staż pracy na podobnym stanowisku.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) Znajomość statutu ZEO w Krakowie i przepisów regulujących jego funkcjonowanie.

2). Znajomość obsługi komputera w tym edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, podstawowych narzędzi do obróbki graficznej

3). Znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.: samorządu (gminnego, powiatowego, pracowników samorządowych), prawa oświatowego, finansów publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego.

4)umiejętność logicznego myślenia, analizy, przewidywania, rozwiązywania problemów i współpracy,

5)komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1- 2 etatów

2) płaca zasadnicza w zależności od stażu pracy 2400 do 2700 + 20% premii regulaminowej + dodatek za wieloletnia pracę,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki w Krakowie

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z realizacją procesu obsługi prawnej świadczonej na rzecz obsługiwanych placówek oraz ZEO w Krakowie, w zakresie m.in. umów, opinii prawnych, spraw sądowych itp.

2. Prowadzenie rejestrów dotyczących prowadzonej obsługi prawnej.

3. Prowadzenie rejestrów z zakresie Działu Organizacyjno - Gospodarczego.

4. Prawidłowe kompletowanie i przechowywanie całokształtu dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami.

5. Prowadzenie spraw związanych z zakupem prenumeraty.

6. Kompleksowe prowadzenie spraw w zakresie rozliczania korespondencji pocztowej.

7. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i rozliczaniem dowozu dzieci (w tym niepełnosprawnych) do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

8. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i rozliczaniem obsługi w zakresie badań profilaktycznych pracowników ZEO w Krakowie oraz obsługiwanych placówek.

9. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i rozliczaniem usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do Internetu dla ZEO w Krakowie i obsługiwanych placówek.

10. Czynności związane z obsługą związków zawodowych.

11. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej w zakresie ZEO w Krakowie.

12. Współpraca z komórką organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa koordynującą współpracę Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.

13. Świadczenie pracy merytorycznej i administracyjnej na potrzeby Zastępcy Dyrektora ZEO w Krakowie.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze w Dziale Organizacyjno- Gospodarczym w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 22 września 2017 roku.(liczy się data wpływu do Zespołu)

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.

 

12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

Lista Kandydatów

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent/ samodzielny referent w Dziale Organizacyjno - Gospodarczym w ZEO w Krakowie)