BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. Przebudowy pomieszczeń przyziemia pawilonu D dla potrzeb działu Rehabilitacji Szpital- ZP 28/2017 (data zamieszczenia: 08.09.2017)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

PFU Załacznik Nr 1 do SIWZ -  rzut

PFU Załacznik Nr 1 do SIW

Załącznik nr 2 - wzór oferty

Załącznik nr 3 a i b

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 - projekt umowy

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Pytania i Odpowiedzi

Informacja po otwarciu ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty