BIP MJO - VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

DYREKTOR VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KONSERWATORA

1. Wymagania formalne:

Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) pomocniczych i obsługi:

• minimum wykształcenie zawodowe

• niekaralność

• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie w/w zawodu

 

2. Wymagania dodatkowe:

• pracowitość, sumienność, rzetelność i dbałość

• komunikatywność, - umiejętność pracy w zespole

• umiejętności organizacyjne

• punktualność

• mile widziane uprawnienia elektryczne SEP, hydrauliczne, ślusarskie lub inne związane ww. stanowiskiem

• mile widziane doświadczenie zawodowe

 

3. Zakres obowiązków:

• dokonywanie przeglądów technicznych budynku i ewentualne naprawy

• bieżąca konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń

• dozorowanie terenu nalężącego do szkoły

• zamykanie/otwieranie szkoły

• sprzątanie/odśnieżanie chodnika wokół szkoły i tarasu

• roznoszenie korespondencji

• dbałość o mienie szkoły i powierzony sprzęt

• sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków i dodatkowych prac zgodnie z zajmowanym stanowiskiem

 

4. Warunki pracy i płacy:

• wymiar czasu pracy: 1 etat

• zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony

• czas pracy od godziny 06.30 do 14.30

• wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz regulaminem wynagradzania w VI LO w Krakowie

• miejsce pracy: VI Liceum Ogólnokształcące 30-057 Kraków, ul. Wąska 7

• rozpoczęcie zatrudnienia: 1 października 2017 roku

 

5. Wymagane dokumenty:

• podanie o pracę

• CV

• świadectwo ukończenia szkoły

• oświadczenie o niekaralności

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.922 z póź. zmian. na potrzeby związane z ogłoszonym naborem)

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Wąska 7; 31–057 Kraków z dopiskiem „Nabór na stanowisko konserwatora w VI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie” w terminie do 22 września 2017 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu na dziennik podawczy (sekretariat liceum).

 

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie.

Decyduje data wpływu.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie ul. Wąska 7.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego

im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Dr Czesław Wróbel

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (Konserwator)