BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Inspektor Nadzoru w Jednostce Realizującej Projekt – 1 etat

(Nr ref. 41 -17)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe techniczne, kierunek budownictwo, specjalność drogowa;

c) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej wraz z przynależnością do izby inżynierów budownictwa;

d) staż pracy:

- 4 lata w tym min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych z nadzorowaniem inwestycji lub na stanowiskach kierownika budowy, inżyniera budowy, kierownika projektu w zakresie drogowym.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy o drogach publicznych;

- Ustawy prawo budowlane;

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem przepisów dotyczących decyzji administracyjnych;

- Ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

b) posiadanie wiedzy z zakresu przygotowania i wdrażania przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszy UE i innych poza unijnych źródeł finansowania;

c) wiedza techniczna w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego;

d) umiejętność czytania/ weryfikacji dokumentacji projektowej;

e) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie;

f) czynne prawo jazdy kat. B;

g) biegła znajomość obsługi programów z pakietu MS Office;

h) zdolność analitycznego myślenia;

i) umiejętność pracy w zespole;

j) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Przygotowanie założeń do koncepcji PFU, oszacowanie kosztów przydzielonych zadań;

b) Współpraca przy przygotowaniu materiałów przetargowych dla wszystkich koniecznych przetargów wchodzących w skład projektu zgodnie z wymogami stosowanych procedur Unii Europejskiej oraz ustawodawstwa polskiego;

c) Uczestniczenie w procedurze przetargowej w szczególności współpraca przy weryfikacji dokumentacji projektowej skierowanej do przetargu;

d) Udział w pełnym procesie przygotowania inwestycji w tym: współpraca z wykonawcami dokumentacji technicznej;

e) Współpraca przy przygotowywaniu umów dla kontraktów w projekcie;

f) Współpraca przy sporządzaniu harmonogramu realizacji i harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu;

g) Nadzór nad realizacją zadań o charakterze inwestycyjnym i modernizacyjnym ZIKiT w zakresie: infrastruktury ścieżek rowerowych;

h) Reprezentacja ZIKiT oraz nadzór inspektorski na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz pozwoleniami na budowę i umowami;

i) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wybudowanych wyrobów budowlanych;

j) Współpraca z nadzorem autorskim w trakcie realizacji zadań;

k) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych;

l) Udział w odbiorach częściowych, końcowych i przekazywanie inwestycji do eksploatacji;

m) Dokonywanie rozliczeń rzeczowych i finansowych zadań.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

b) Miejsce pracy: Jednostka Realizująca Projekt, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dłuższego stania i chodzenia,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu,

- konieczność prowadzenia samochodów służbowych,

 Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3000 zł do 3500 zł brutto + dodatek funkcyjny + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie,

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego,

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

d) dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia (kserokopia);

e) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

f) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

g) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”,

k) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

l) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 41-17" - w terminie do dnia: 18.09.2017 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

(Nr ref. 41-17)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 0 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 0 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 0 kandydatów.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Jednostce Realizującej Projekt (Nr ref. 41-17)