BIP MJO - Centrum Młodzieży

Dyrektor Centrum Młodzieży w Krakowie, ul. Krupnicza 38

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

Nauczyciel – instruktor gry na gitarze i śpiewu  w Pracowni Muzyki

 

 

 

1. Przedmiot naboru:

Stanowisko: nauczyciel – instruktor gry na gitarze i śpiewu 

Wymiar etatu:  9/18, zajęcia popołudniowe i w soboty

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Muzyki

Okres zatrudnienia: od  września 2017 r. do 31 sierpnia  2018 r.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie KN

 

2. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć gry na gitarze i śpiewu, w pracowniMuzyki  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym oraz wykształcenie kierunkowe pozwalające na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – instruktora

 

3. Wymagane dokumenty :

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) kserokopie świadectw pracy

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach

f) oswiadczenie o niekaralności

 

  Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu Centrum Młodzieży w Krakowie , ul. Krupnicza 38  do  16.08.2017r. do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

 

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani kandydaci wytypowani w wyniku wstępnej selekcji.

 

Dyrektor..Bartłomiej Kocurek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (instruktor gitara i śpiew)