BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4
DYREKTOR Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
starszy ferent ds ekonomicznych - zastępstwo


1. Wymagania formalne
1) Spełnienie wymagań określonyuch w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

2) znajomośc regulacji prawnych w zakresie: Kodeksu Pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.


2. Wymagania dodatkowe
1. Preferowana osoba posiadająca doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń,

2. Znajomość programu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą - moduł płace i programu Płatnik

3. Biegła znajomość komputera w zakresie MIcrosoft Ofice w zakresie Word, Excel,

4. Komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

3. Zakres obowiązków
1. Sporządzanie list płac,

2. Obliczanie zasiłków chorobowych,

3. Prowadzenie kart wynagrodzeń,

4. Naliczanie i oprowadzanie zaliczek do Urzędu Skarbowego,

5. Naliczanie składek ZUS,

6. Wprowadzanie dokumentów do modułu finanse

4. Warunki pracy i płacy:
1. Miejsce i godziny poracy: Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie, ul. Podbrzezie 10, godz: 7.30 - 15.30

2. Umowa o pracę (na zastępstwo)

3. Wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z VI kategorią zaszeregowania.

5. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys,

2. List motywacyjny,

3. Kopie świadectw pracy,

4. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

5. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6. Kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestepstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

8. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów,

9. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Starszego referenta ds ekonomicznych w ZSM nr 4" należy złożyć do dnia 20 września 2017 roku w siedzibie jednostki.

Osoby, które spełnią wymagania niezbędne proszone będą na rozmowę kwalifikacyjną.


7. Ilość etatów
1 etat (40 godzin)

Dyrektor mgr inż. Joanna Kawala

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 ()