BIP MJO - Przedszkole Nr 95

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 95

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INTENDENT

1. Wymagania formalne

a) obywatelstwo polskie

b) wykształcenie minimum średnie, preferowane ekonomiczne, gastronomiczne lub

dietetyczne 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) szkolenia z HACCAP-u, żywienia

b) aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

c) mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

d) biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel

e) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość. 

3. Zakres obowiązków:

1)      sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i wyposażenia przedszkola;

2)      zaopatrywanie przedszkola w żywność, artykuły higieniczno – sanitarne i inne potrzebne do funkcjonowania przedszkola;

3)      nadzorowanie pracy pracowników kuchni, a w szczególności w zakresie właściwego sporządzania posiłków, porcjowania ich zgodnie z odpowiednimi normami, przestrzegania zasad higieny osobistej, przestrzegania zasad higieny sanitarnej w pomieszczeniach związanych  z magazynowaniem, obróbką, przetwarzaniem, wydawaniem żywności a także innych związanych z żywieniem - zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4)      sporządzanie jadłospisów z uwzględnieniem obowiązujących norm dietetyczno - kalorycznych oraz aktualnych potrzeb dzieci;

5)      właściwe prowadzenie magazynu żywnościowego i środków czystości;

6)       prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i ewidencji w zakresie przydzielonych zadań(systematycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami);

7)       prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją;

8)       odbieranie i przekazywanie korespondencji służbowej;

9)       kontrolowanie właściwego funkcjonowania urządzeń i instalacji oraz załatwianie spraw związanych z usuwaniem usterek, skutków awarii itp.;

10)   prowadzenie dokumentacji związanej z odpłatnością za przedszkole. 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar zatrudnienia:3/4 etat

b) wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz. 398) oraz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Samorządowym Przedszkolu nr 95 w Krakowie,

c) umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z  możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

d) miejsce pracy: SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 95 W KRAKOWIE. 

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV)

2) list motywacyjny

3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ). 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zmianami)”

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w siedzibie Samorządowego Przedszkola Nr 95 w Krakowie

Ul. Żywiecka 24 w terminie do 11.09.2017r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 268 11 76