BIP MJO - Żłobek Samorządowy Nr 1
DYREKTOR ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 1
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 

1. Wymagania formalne
1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 O pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008, Nr  223, poz. 1458 z późn.zm.) oraz określonych w art. 54 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn.zm.) w zakresie wykształcenia i stażu tj.:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym naborze.

 

2. Wymagania dodatkowe
- doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek budżetowych, w tym żłobków samorządowych,
- znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących: podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy,
- znajomość programów finansowo-księgowych (Vulcan, Optivum),
- umiejętność wykonywania sprawozdań budżetowych, opracowań, planów finansowych,
- biegła znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom,
- znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
- znajomość zagadnień płacowych oraz ubezpieczeniowych pracowników w jednostkach budżetowych,
- znajomość programu Płatnik,
- biegła znajomość programu Microsoft Office (EXCEL, WORD, SOVAT, STRADOM).

 

3. Zakres obowiązków
- prowadzenie  ksiąg rachunkowych i rachunkowości Żłobka Samorządowego nr 1,
- prowadzenie gospodarki finansowej żłobka, prowadzenie dokumentacji i rozliczanie podatku VAT,
- opracowanie planów i sprawozdań finansowych oraz ich analiza,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- dokonywanie wstępnej kontroli wewnętrznej,  
- opracowanie wewnętrznych dokumentów dot. polityki rachunkowości  dla żłobka.

 

4. Warunki pracy i płacy:
- zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,
- wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.( Dz.U. Nr 50 poz.398) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników żłobka,
- miejsce pracy: Żłobek Samorządowy nr 1, ul. Podzamcze 1, 31-003 Kraków.

 

5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b) list motywacyjny i CV,
c) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,
d) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
e) zaświadczenie o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
f) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
g) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:


Żłobek Samorządowy nr 1, ul. Podzamcze 1, 31-003 Kraków w terminie do dnia 18 września  2017 roku do godziny 15.00.

Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór – Główny Księgowy".

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów nie będą podlegać rozpatrywaniu.

 

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą telefoniczną oraz e-mail. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Żłobka Samorządowego nr 1 przy ulicy Podzamcze 1w Krakowie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

7. Ilość etatów
0,5 etatu.


Dyrektor żłobka Stanisława Wolnicka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy Nr 1 ()