BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-KD. 1110. 35.17

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

koordynator w sekcji informatycznej w ZEO w Krakowie 1 etat.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnienie wymagań określonych art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie wyższe magisterskie;

3) minimum 5 lat stażu na stanowisku kierującym zespołem ludzkim w obszarze informatyki lub telekomunikacji

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (nie obowiązkowe) -będące przedmiotem oceny:

1) ogólna znajomość środowisk DOS i Linux,

2) ogólna znajomość baz danych MySQL, MS SQL,

3) biegła znajomość pakietu MS Office i Open Office,

4) umiejętność szybkiego diagnozowania problemów;

5) podstawowa znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej;

6) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy,

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 mc. z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna z możliwością zawarcia na czas nieokreślony,

3) płaca zasadnicza w wysokości 3200,00 zł brutto + dodatek funkcyjny w wysokości 500 zł + 20% premii regulaminowej i dodatek za wieloletnią pracę,

4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie przy ul. Ułanów 9 lub Fatimskiej 8.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.kierowanie i nadzór zespołem informatycznym,

2. planowanie i opracowywanie kierunków rozwoju systemu informatycznego oraz sugerowanie zmian,

3. określenie celów i złożeń dla Sekcji i podległych pracowników oraz kontrola ich wykonania.

4. tworzenie procedur bezpieczeństwa danych oraz ich informatyczne wdrażanie,

5. nadzór nad oprogramowaniem, siecią i sprzętem komputerowym,

6. zarządzanie profilem udostępnionym przez dostawcę usług hostingowych oraz profilem ZEO w Krakowie na www.bip.krakow.pl

7. udział w komisjach przetargowych oraz wykonywanie procedur związanych z zakupami oprogramowania komputerowego, sprzętu teleinformatycznego i podzespołów niezbędnych do zapewnienia ciągłości pracy systemów teleinformatycznych w ZEO w Krakowie

8. współpraca z innymi komórkami w zakresie planowania i realizacji wydatków budżetowych związanych z zapotrzebowaniem na usługi teleinformatyczne oraz sprzętowe,

9.monitorowanie efektywności eksploatowanych i wdrażanych systemów oraz opracowywanie sposobów ich optymalizacji, tworzenie wewnętrznej sieci teleinformatycznej,

10. bieżące redagowanie strony internetowej ZEO

11.pomoc dla użytkowników w rozwiązywaniu codziennych problemów

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: koordynator w sekcji informatycznej należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9,31-450 Kraków

w terminie do dnia 20 września 2017 roku (liczy się data wpływu do Zespołu).

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.

 

12. Osoby, które spełnia wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane droga elektroniczną na wskazany adres, e-mailowy.

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (Koordynator w sekcji informatycznej w ZEO w Krakowie)