BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie

(Gimnazjum nr 9 i XXXI Liceum Ogólnokształcące)

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

specjalista ds. płac 1/4 etatu

 

 


1. Wymagania formalne

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tj. z 2006 roku Dz. U. poz. 902.) określonych dla stanowisk urzędniczych,

- wykształcenie wyższe i 4 lata stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 2 lata lub wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 3 lata.

 

2. Wymagania dodatkowe
- znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczeniem zaliczek na podatek dochodowy,

- znajomość obsługi programów: SIO, Płatnik, ZSZO,

- znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

- komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość

 
3. Zakres obowiązków

- prowadzenie pełnej dokumentacji w programie ZSZO.

- prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,

- sporządzanie list płac dla nauczycieli, administracji, obsługi oraz ZFŚS

- sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników,

- sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw płacowych (ZSZO, SIO, i innych),

- terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem, zwolnieniem pracowników zatrudnionych w ZSO 13 oraz rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,

- sporządzanie PITów dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami,

- prowadzenie spraw emerytalno – rentowych,

- sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, korygowanie wszelkich zmian dotyczących czasu pracy lub danych pracowników i wysyłanie ich drogą elektroniczną, sporządzanie deklaracji ZUS,

- wydawanie zaświadczeń o zarobkach,

 
4. Warunki pracy i płacy:

- wymiar czasu pracy: 0,25 etatu,

- wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1786) oraz regulaminu wynagrodzenia pracowników w ZSO 13 W Krakowie,

- miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. Kazimierza Odnowiciela 2, 31-481 Kraków

- zatrudnienie na czas określony,

 
5. Wymagane dokumenty:

- Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zmianami),

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o przyjęcie do pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska specjalisty ds. płac,

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedłożona propozycja zatrudnienia).

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
.

Powyższe dokumenty należy złożyć kopercie w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. Kazimierza Odnowiciela 2, 31-481 Kraków

w terminie do 10 września 2017 r.

 
7. Ilość etatów
1/4 etatu

Dyrektor Jadwiga Jaworska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ()