BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 43
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 43 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
pracownik obsługi - 2


1. Wymagania formalne

 • Wykształcenie minimum zawodowe
 • Niekaralność
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie ww. zawodu

2. Wymagania dodatkowe

 • Pracowitość, sumienność, rzetelność, dbałość
 • Predyspozycje techniczne mile widziane
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętności organizacyjne
 • Punktualność
 • Dyspozycyjność


3. Warunki pracy i płacy:

 • Wymiar czasu pracy: 1 etat
 • Zatrudnienie na czas określony (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony) – umowa o pracę
 • Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz regulaminem wynagradzania w szkole
 • Miejsce pracy SP 43 im. KEN ul. Myślenicka 112, 30-698 Kraków
 • Rozpoczęcie zatrudnienia:  wrzesień 2017 r.


4. Wymagane dokumenty:

 • Podanie o pracę
 • CV
 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101 z 2002r. poz. 926 z późn. zmian. na potrzeby związane z naborem



5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy przesyłać do 1 września 2017 r. na adres mailowy sp43sekretariat@edukonekt.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły (sekretariat czynny w godz. od 8.00 do 15.00).
 • Decyduje data wpływu. Dokumenty niekompletne lub złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
 • O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Oryginały wymaganych dokumentów należy okazać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacje o wynikach naboru zostaną zamieszczone na stronie BIP


6. Ilość etatów
1 etat

 

 

Dyrektor mgr Ewa Tomczyk

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 43 (2)