BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
ogłasza nabór
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSPEKTORA


 1. Wymagania formalne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie branży budowlanej.W zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2010. nr 243 poz. 1623 z póź. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394).
 3. udokumentowany staż pracy - minimum 5 lat,
 4. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość następujących aktów prawnych:
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015  poz. 2164 z poźn. zmianami ),
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290 z poźn. zm.),

       b. umiejętność organizowania pracy,

       c. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność.

 1. Zakres obowiązków:
 1.  Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych, w tym książek obiektów budowlanych.
 2. Udział w przeglądach obiektów budowlanych i technicznych  Domu Pomocy Społecznej:
 • w przeglądach rocznych i 5-letnich,
 • gwarancyjnych,
 • zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeglądach pożarowych
 • i innych, organizowanych na terenie Domu, a będących w pionie działalności Działu ds. Techniczno- Gospodarczych

       c. Nadzorowanie bieżących prac remontowych i napraw w budynkach Domu Pomocy Społecznej

       d. Koordynacja i prowadzenie dokumentacji technicznej prac remontowych, inwestycyjnych i usług w systemie gospodarczym, w tym:

 • współpraca z wykonawcami zewnętrznymi, uczestniczenie w naradach,
 • ewidencjonowanie dokumentacji projektowej,
 • opisywanie faktur zgodnie ze standardami obowiązującymi w DPS,
 • ewidencjonowanie faktur, protokołów odbioru, korespondencji dot. prac remontowych.

       e.W zakresie zamówień publicznych dotyczących robót budowlanych i usług:

 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia,
 • sprawdzanie zgodności opisanego zakresu przedmiotu zamówienia, ze złożonymi ofertami.

       f. Wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, poleconych przez bezpośredniego przełożonego

 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia,
 • sprawdzanie zgodności opisanego zakresu przedmiotu zamówienia, ze złożonymi ofertami.
 1. Warunki pracy i płacy:
 1. umowa o pracę na czas określony (pierwsza u mowa o pracę z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej)
 2. wynagrodzenie zasadnicze w 1.300,00 zł brutto,
 3. inne elementy wynagrodzenia (premia) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników  Domu Pomocy Społecznej
 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów  poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje ( kursy, szkolenia),
 3. dokumenty poświadczające  staż pracy,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej Krakowie ul. Krakowska 55 moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku  z prowadzonym naborem na stanowisko Inspektora,
 7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienie  w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienia w DPS”.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej, 31-066 Kraków ul. Krakowska 55 w terminie do  07 września 2017 roku (zaliczamy datę wpływu do DPS). Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .
Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem:„ Nabór – INSPEKTOR „ .
Informacja o wyniku naboru będzie  umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej / www.bip.krakow. pl/  oraz na tablicy informacyjnej DPS w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55.

 1. Ilość etatów:

          0,50


Dom Pomocy Społecznej w  miesiącu poprzedzającym publikację  ogłoszenia osiągnął wskaźnik0,02% zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej.

Dokumenty rekrutacyjne złożone i nie odebrane przez kandydatów z którymi nie nawiązano stosunku pracy  w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
Marzena Samek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55