BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
DYREKTOR OŚRODEK KULTURY KRAKÓW NOWA HUTA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. promocji
 


1. Wymagania formalne

a) wykształcenie wyższe (minimum licencjat)

b) dobra znajomość programów graficznych: Corel, Gimp

c) sprawne posługiwanie się słowem w mowie i piśmie

 
2. Wymagania dodatkowe

a) sprawne posługiwanie się słowem w mowie i piśmie

b) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

c) znajomość zagadnień i trendów w promocji kultury 

d) samodzielność

e) umiejętność pracy w zespole


3. Zakres obowiązków

a) promocja i reklama wydarzeń, projektów Ośrodka Kultury

b) administracja stronami internetowymi i mediami społecznościowymi

c) redagowanie tekstów promocyjnych

d) opracowywanie newslettera

e) kontakty ze środkami masowego przekazu

f) dbanie o dokumentację audiowizualną działalności Ośrodka Kultury

 
4. Warunki pracy i płacy: .

Wynagrodzenie miesięczne wg Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta.

Miejsce pracy – Dział Imprez i Promocji Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta.

Pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny

Praca w systemie równoważnym, od poniedziałku do piątku, z możliwością pracy w weekendy (pomoc podczas imprez).

Praca głównie przy stanowisku komputerowym w biurze, w zespole kilkuosobowym.

W zależności od potrzeb – możliwe przemieszczanie się po mieście z materiałami promocyjnymi, pomoc podczas imprez realizowanych przez Dział Imprez i Promocji oraz pomoc Klubom przy realizacji większych wydarzeń.

 
5. Wymagane dokumenty:

CV wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

List motywacyjny

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: biuro@krakownh.pl, złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres: os. Zgody 1, 31-510 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – Specjalista ds. promocji”.

Termin składania ofert upływa w dniu 4.09.2017 r.

Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 
7. Ilość etatów
3/4

 

Pracodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kandydaci będą informowani drogą elektroniczną telefonicznie na wskazany adres e-mail.

 

Dyrektor

Małgorzata Jezutek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (specjalista ds promocji)