BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

 

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE/ WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków (adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Inspektora w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym – 1 etat

(Nr ref. 18-ZZM-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe: administracja, prawo

c) staż pracy: co najmniej 2 lata, w tym co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w administracji publicznej.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

- Ustawy o pracownikach samorządowych.

- Ustawy o ochronie przyrody.

- Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

- Ustawy Prawo ochrony środowiska.

b) znajomość:

- Statutu ZZM stanowiącego załącznik do uchwały nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. oraz wynikających z niego zadań i zagadnień merytorycznych,

c) znajomość struktury organizacyjnej Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie i jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków;

d) bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

e) zorientowanie na realizowanie postawionych celów, dokładność, zaangażowanie;

f) odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie i ewidencja magazynu zakładowego;

b) prowadzenie obsługi administracyjnej pod względem floty samochodowej ZZM

c) analiza, ewidencjonowanie i realizacja potrzeb komórek organizacyjnych ZZM w zakresie usług transportowych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki;

d) pomoc w obsłudze sekretaryjnej;

e) prowadzenie rejestru w ZZM;

f) obsługa kancelaryjna ZZM w zakresie poczty przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej;

g) sporządzanie raportów z pracy Punktu Obsługi Klienta;

h) prowadzenie i aktualizacja baz danych zawierających całą dokumentację (wnioski, pisma, sprawy itp.) wpływającą do ZZM od wnioskodawców (petentów) wraz z cyfrowym

jej skanowaniem oraz elektronicznym repozytorium;

i) obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP;

j) obsługa aplikacji informatycznej System Wspomagania Pracy (SWPU);

k) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP);

l) obsługa poczty elektronicznej;

m) terminowe wykonywanie powierzonych zadań zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego;

n) analiza i nadzór nad realizacją uchwał RMK i zaleceń, wniosków lub pism GMK, a także innych jednostek lub organów, tym przygotowywanie odpowiednich dokumentów, propozycji sprawozdań, odpowiedzi lub stanowisk itp. w tym zakresie;

o) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i interpelacji na podstawie materiałów otrzymanych od komórek organizacyjnych ZZM;

p) wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonego.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: 1 etat;

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20;

opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy;

d) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2 400,00 zł do 2 800,00 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat + premia uznaniowa zgodnie z Regulaminem premiowania ZZM;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

 

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 18-ZZM-2017 " – w terminie do dnia: 04 września 2017 r.


Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko : Inspektor w Zespole Organizacyjno - Administracyjnym – 1 etat

 

(Nr. Ref. 18-ZZM-2017)

 

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłało 6 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 4 kandydatów spełniło wymogi formalne. Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 4 kandydatów.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Administrcyjno - Organizacyjnym