BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ASYSTENT W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM

 

1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe - kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją lub ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia

• znajomość regulacji prawnych z zakresu przepisów archiwalnych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, ustawy o ochronie danych osobowych

• praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office)

• samodzielność, doskonała organizacja pracy

• dyspozycyjność

2. Wymagania dodatkowe

• 3-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku związanym

z obsługą archiwum

• mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach kultury

3. Zakres obowiązków

• pomoc i współudział w pracach archiwizacyjnych realizowanych przez komórki organizacyjne w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją (prawidłowe kwalifikowanie akt, tworzenie teczek i przygotowanie akt do przekazania ich do archiwum zakładowego

• przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych,

• obsługa bieżąca magazynów archiwalnych

• przechowywanie, zabezpieczanie i porządkowanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji

• udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym na zasadach określonych w odpowiednich przepisach

• wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat.”B”) której okres przechowywania już minął

• wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego dokumentacji archiwalnej (kat.”A”)

• inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu

• przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę oraz do zniszczenia po uprzednim uzyskaniu zgody Archiwum Narodowego

• dbanie o bezpieczeństwo składnicy akt

• monitorowanie temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach archiwum oraz odnotowywanie wyników pomiarów

• utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z Archiwum Narodowym nadzorującym archiwum zakładowe

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy – umowa o pracę

• wymiar czasu pracy − pełny etat

• miejsce pracy – Oddział Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

5. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.09.2017 r. z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Asystent w Archiwum Zakładowym”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Asystent w Archiwum Zakładowym w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa