BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 67

 

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 67
OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

SEKRETARKA

 

1 etat

 

 

 


1. Wymagania formalne

 

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 

- wykształcenie średnie lub wyższe;

 

 

2. Wymagania dodatkowe

 

a. ogólna znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu Pracy, znajomość ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155/98 z dnia 26.11.1998 r. z późn. zmianami), ustawy o rachunkowości (Dz. U. nr 121 z 29.09.1994 r. z późn. zmianami), znajomość zagadnień kadrowych, znajomość prawa pracy oraz praktycznego ich stosowania, znajomość przepisów ustaw o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

 

 b. obsługa komputera w zakresie programów biurowych podstawowych Word, Excel, poczta elektroniczna,

 

 c. znajomość obsługi urządzeń biurowych,

 

 d. znajomość S I O oraz Z S Z O,

 

 e. łatwość w redagowaniu pism urzędowych,

 

 f. umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także dokumentów do GUS, ZUS, PFRON itp.,

 

g. doświadczenie na stanowisku sekretarki w placówce oświatowej - minimum 1 rok

 

 h. komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres,

 

 

 3. Zakres obowiązków

 

Do zakresu obowiązków sekretarki należeć będzie między innymi:

 

 1. Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw kadrowych zatrudnionych.

 

 2. Wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb.

 

 3. Sporządzanie i gromadzenie, a także przechowywanie sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS, SIO oraz władz oświatowych.

 

 4. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

 

 5. Prowadzenie ZSZO.

 

 6. Prowadzenie archiwum akt osobowych zwolnionych pracowników.

 

 7. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej.

 

 8. Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu.

 

 

4. Warunki pracy i płacy: 
Zatrudnienie na czas określony. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 398).


5. Wymagane dokumenty:

 

1. List motywacyjny.

 

2. Życiorys – CV.

 

3. Kwestionariusz osobowy.

 

4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia.

 

5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

6. Oświadczenie o niekaralności.

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Samorządowego Przedszkola nr 67 w Krakowie
ul. Skwerowa 3 w dniach 23.08.2017 - 28.08.2017w w godzinach 09.00 - 14.00 lub drogą email: p67krakow@wp.pl 

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223 , poz. 1458)”

 

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 67
Katarzyna Szreniawa