BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 67

 

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 67
OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

POMOC KUCHENNA

 


1. Wymagania formalne
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych

 

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku

 

- wykształcenie  podstawowe, zasadnicze zawodowe (gastronomiczne) umożliwiające  wykonywanie czynności na danym stanowisku pracy


2. Wymagania dodatkowe

 

- doświadczenie na proponowanym stanowisku

 

-dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność

 

-zaangażowanie i samodzielność

 

- umiejętność pracy w zespole

 

- znajomość HACCP


3. Zakres obowiązków
- pomoc kucharce w przygotowywaniu posiłków

 

- pomoc w wydawaniu posiłków

 

- utrzymanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu, naczyń

 

- dbanie o powierzony sprzęt

 

- przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., regulaminu pracy

 

- wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego

 

- wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy


4. Warunki pracy i płacy: 
- umowa na czas określony


5. Wymagane dokumenty: 
- list motywacyjny

 

-CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

 

- kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe

 

- dokumenty poświadczające brak przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska

 

- kserokopie świadectwa pracy

 

- ważne badania sanitarno - epidemiologiczne

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Samorządowego Przedszkola nr 67 w Krakowie
ul. Skwerowa 3 w dniach 23.08.2017 - 28.08.2017w w godzinach 09.00 - 14.00 lub drogą email: p67krakow@wp.pl

 

Aplikacje składane po wyżej wymienionym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Na rozmowę kwalifikacyjną będą ustalane terminy indywidualnie.


7. Ilość etatów

 

1 etat

 

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223 , poz. 1458)”

 

 

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 67
Katarzyna Szreniawa

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole Nr 67 (POMOC KUCHENNA)