BIP MJO - Centrum Młodzieży

DYREKTOR CENTRUM MŁODZIEŻY IM. DR. H. JORDANA W KRAKOWIE
 OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
KIEROWNIK GOSPODARCZY
Filia nr 2 Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana, Ośrodek Obozowo-Kolonijny w Gołkowicach Górnych

 

1. Wymagania formalne:

    - wykształcenie wyższe (staż pracy 2 lata) lub średnie (staż pracy 6 lat)

    - biegła znajomość komputera, Internetu, znajomość przepisów o zamówieniach publicznych, BHP, prawa pracy

    - znajomość pracy na stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

    - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

    - kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami
    - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

    - mile widziane doświadczenie w branży hotelowej

 

3. Zakres obowiązków:

    - planowanie i realizacja potrzeb filii w zakresie zapewnienia środków do prawidłowego jej funkcjonowania
      zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (w tym prowadzenie dokumentacji) tj:

      a) zaopatrzenie filii w niezbędne materiały biurowe, środki czystości, art. spożywcze itp.

      b)organizowanie napraw sprzętu pozostającego w ewidencji filii

      c) organizowanie prac remontowych oraz nadzór nad ich przebiegiem

    - pomoc przy prowadzeniu ewidencji majątku filii, także zgodnie z wymogami modułu "BAZY DANYCH OGÓLNYCH"
      programu komputerowego ZSZO oraz do kasacji sprzętu zużytego

    - merytoryczna kontrola dokumentów przekazywanych do księgowości

    - sporządzanie sprawozdań i opracowań statystycznych dotyczących pracy filii

    - zabezpieczenie majątku ruchomego i nieruchomego filii oraz stała kontrola zabezpieczeń

    - zaznajamiani się na bieżąco z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami

    - prowadzanie dokumentacji w zakresie spraw BHP, ppoż. i sanitarno – epidemiologicznych

    - koordynowanie pracy pracowników filii

 

4. Warunki pracy i płacy:

    - miejsce wykonywania pracy:

      filia nr 2 CM - Ośrodek Obozowo-Kolonijny w Gołkowicach / CM im.dr H.Jordana, Kraków ul.Krupnicza 38

    - podstawa zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu – nienormowany czas pracy, na czas określony
      z możliwością przedłużenia umowy na   czas nieokreślony

    - rozpoczęcie zatrudnienia: do uzgodnienia – nie później niż 15 września 2017

 

5. Wymagane dokumenty:

    - list motywacyjny

    - CV

    - kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie

    - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

    - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r.
      o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem

    -  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

    Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres:

    Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków 

    Koperta powinna zawierać adnotację: „Nabór: Kierownik administracyjny/ gospodarczy – Gołkowice Górne”

    Zgłoszenia należy składać do dnia 6 września 2017

    Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani kandydaci wytypowani w wyniku wstępnej selekcji

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl

 

7. Ilość etatów:

1 etat

 

Dyrektor Bartłomiej Kocurek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (kierownik gospodarczy)