BIP MJO - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. BHP

 

Dyrektor

V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie ul. Studencka 12


ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. BHP w V LO w wymiarze 0,25 etatu 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

    a) spełnienie wymagań określonych w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

    b) wykształcenie: tytuł technika bhp oraz co najmniej 3 letni staż pracy w służbie bhp lub ukończone studia podyplomowe z zakresu bhp.

 

2. Wymagania dodatkowe:

    a) znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania oświaty, w tym rozporządzenia MEN

        w sprawie bhp w szkołach,

    b) dobra organizacja własnego stanowiska pracy,

    c) doświadczenie zawodowe.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    a) Wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom lub zmieniającym stanowisko pracy udziela szkolenia wstępnego - instruktażu ogólnego.

        Szkolenie powyższe dokumentuje wydanym zaświadczeniem.

    b) Na bieżąco kontroluje ważność - aktualność szkoleń bhp,

    c) Kontroluje zasadność przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, sprawdza na stanowiskach pracy

        czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,

    d) Niezwłocznie zawiadamia pracodawcę o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego

        oraz ostrzega współpracowników i uczniów, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

    e) Współdziała z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

    f)  Wspólnie z pracodawcą organizuje stanowiska pracy i nauki zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny,

    g) Egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając zabezpieczenie pracowników

        przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

    h) Pracownik służby bhp na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,

        jest autorem wniosków zmierzających do usunięcia tych zagrożeń,

    i)  W sposób rzetelny i fachowy prowadzi dokumentację związaną z wypadkami pracowników oraz uczniów (ustala przyczyny i okoliczności),

        podejmuje działania mające na celu zapobieżenie na przyszłość podobnych zdarzeń,

    j)  Dokonuje okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządza stosowną dokumentację,

        wspólnie z pracodawcą informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,

   k) Organizuje szkolenia okresowe bhp i p. poż.

 

4. Warunki pracy i płacy:

    a) zatrudnienie w wymiarze 0,25 etatu na czas określony,

    b) wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.

        (Dz. U. Nr 50 poz. 398) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w V LO.

 

5. Wymagane dokumenty:

    a) CV,

    b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

    c) dokumenty potwierdzające wykształcenie,

    d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

    e) informacja z Krajowego Rejestru Karanych o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

        (tylko osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

    f)  oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

        (Dz. U. z 2016 r. poz.992 ) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

      Oferty należy składać w terminie do 30 sierpnia 2017 roku osobiście w sekretariacie V LO.

      O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 

Kraków, 18.08.2017 r.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (Inspektor BHP - 0,25 etatu)