BIP MJO - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA


1. Wymagania formalne

 •     wymagania określone w art.6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2008 Nr 223 poz. 1458),
 •     wykształcenie wyższe preferowane z zakresu ekonomii lub administracji oraz min. 4 lata stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku lub  przy wykonywaniu podobnych czynności min. 2 lata lub
 •     wykształcenie średnie  o profilu ekonomicznym lub administracyjnym i min. 5 lat stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku lub przy wykonywaniu podobnych czynności min. 3 lata

 

 Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe

 •     umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 •     umiejętność posługiwania się Instrukcją kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz Instrukcją działania składnicy akt,
 •     umiejętność sporządzania pism urzędowych,
 •     bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office,
 •     umiejętność posługiwania się przepisami prawa oświatowego – ich znajomość,
 •     zorientowanie na realizację postawionych celów, dokładność, zaangażowanie, odpowiedzialność,
 •     znajomość języków obcych, w tym angielskiego;
 •     umiejętności organizacyjne oraz samodzielność pracy;
 •     umiejętność pracy w zespole;

3. Zakres obowiązków

 •     prowadzenie korespondencji szkoły,
 •     redagowanie pism urzędowych,
 •     prowadzenie rejestrów dokumentów szkolnych,
 •     sporządzanie umów, zamówień,
 •     obsługa korespondencji elektronicznej,
 •     kontrola merytoryczna dowodów księgowych,
 •     wykonywanie prac bieżących wynikających z potrzeb szkoły.

4. Warunki pracy i płacy:

 •     wynagrodzenie zgodne z VIII kategorią zaszeregowania wynikającą z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 w sprawie   wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w ZSPS w Krakowie,
 •     miejsce pracy: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie ul. Macieja Miechowity 6

5. Wymagane dokumenty:

 •     Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
 •      list motywacyjny,
 •      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 •      oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •      zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (tylko osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 •      kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
 •      kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia (kopie świadectw pracy),
 •      kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

6. Termin i miejsce składania dokumentów:


Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres zsps6@bci.krakow.pl w temacie wiadomości wpisując „Nabór na stanowisko specjalisty w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie" lub za pośrednictwem poczty listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły) na adres: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, ul. Macieja Miechowity 6, 31-469 Kraków w terminie do dnia 28 sierpnia 2017r.

7. Ilość etatów


3/4 etatu

 

8. W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%,


Aplikacja winna zawierać adnotację:„Nabór na stanowisko specjalisty w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie"

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub są niekompletne nie będą rozpatrywane.

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną lub na podany w aplikacji adres e-mail. W trakcie rozmowy kandydat może zostać poproszony o wypełnienie testu wiedzy, zadania symulacyjnego itp. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta Krakowa, na stronie BIP ZSPS oraz na tablicy informacyjnej w ZSPS.Dyrektor Tadeusz Zarawski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ()