BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-KD.1110. 32.2017

 

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. finansowych w dziale projektów zewnętrznych w ZEO w Krakowie w ilości 1 etat.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1 spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;

2. wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne,

3. doświadczenie w księgowości.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość krajowych i unijnych uregulowań prawnych,

2) umiejętność pracy w programie finansowo – księgowym: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą,

3) znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej i ustawy o finansach publicznych,

4) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług.

5) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,

6) znajomość oprogramowania Word, Excel i Internetu,

7) umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) płaca zasadnicza z przedziału od 2500,00 do 2700,00 zł + premia regulaminowa 20 % + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Obsługa księgowa projektów min:

a) Uzgadnianie planów finansowych projektów.

b) Kompletowanie, dekretowanie i wprowadzanie do systemu finansowo - księgowego wyciągów bankowych, raportów kasowych, list płac, dowodów różnych (faktury, noty P-K).

c) Weryfikowanie kosztów projektu pod względem ich kwalifikowalności.

d) Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej,

e) prowadzenie ewidencji planu i zmian budżetowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu

2. Współpraca z Koordynatorem ds. realizacji projektu przy przygotowaniu planów rzeczowo-finansowych dotyczących całości zadań budżetowych w ramach projektu.

3. Koordynacja i realizacja procesu uzupełnień wniosków o płatność pod względem finansowym.

4. Wprowadzanie danych związanych z weryfikacją i zatwierdzeniem wniosków o płatność w części finansowej.

5. Sporządzanie zbiorczych wniosków o płatność oraz sporządzanie i gromadzenie korespondencji związanej ze zbiorczymi wnioskami o płatność.

6. Współpraca w zakresie zbiorczych wniosków o płatność z pracownikami Działu Wynagrodzeń oraz Dyrektorami szkół, Liderami szkolnymi i Asystentami szkolnymi zgodnie z przyjętymi procedurami.

7. Gromadzenie i sporządzanie informacji dotyczącej wniosków o płatność, zwrotu środków finansowych od Realizatorów projektu (szkół biorących udział w projekcie), oraz poziomu płatności i refundacji.

8. Sprawdzanie pod względem terminowości i zgodności z procedurami wewnętrznymi ZEO wszelkich czynności finansowych i prawno-formalnych realizowanych w ramach projektu RPOWM przez zespół projektowy.

9. Przygotowywanie sprawozdań, raportów i harmonogramów płatności.

10. Przygotowywanie i aktualizowanie planu budżetu projektu zgodnie z wymogami RPOWM oraz z wymogami obowiązującymi w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: samodzielny referent ds. finansowych w dziale projektów zewnętrznych w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 31 sierpnia 2017 roku. (liczy się data wpływu do Zespołu)

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.

 

12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

 Lista Kandydatów

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. finansowych w dziale projektów zewnętrznych w ZEO w Krakowie.)