BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

    

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
ogłasza nabór
             NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSPEKTORA ds. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  i PPOŻ.


 1. Wymagania formalne:
 1. spełnienie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016r , poz. 902),
 2. wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r, nr 109, poz. 704, ze zm.);
 3. udokumentowany staż pracy  - minimum 2 lata,
 4. posiadanie uprawnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z art. 4a ust.1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (tj. Dz.U. z 2017 r),
 5. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość regulacji prawnych w zakresie wykonywanych obowiązków,
 2. umiejętność organizowania pracy,
 3. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. bieżąca kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp  na wszystkich stanowiskach i na terenie zakładu pracy,
 2. bieżące informowanie pracodawcy lub osób kierujących pracownikami o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,
 3. dokonywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedstawianie  stosownych wniosków i propozycji dotyczących  przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych,  
 4. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy, chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 5. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kompletowanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz  zachorowań na choroby zawodowe,
 6. dokonywanie oceny i aktualizowanie  ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 7. doradztwo w zakresie zmiany organizacji i metod pracy zmierzających do ograniczenia lub wyeliminowania zagrożeń, jak również doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 8. udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,
 9. organizowanie i przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń z zakresu bhp i ppoż,
 10. opracowywanie rocznych planów w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,
 11. udział w pracach Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy DPS oraz w innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
 12. prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną - uaktualnianie planu obrony cywilnej i planowanie  przedsięwzięć na dany rok, współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego  Urzędu Miasta Krakowa, organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników DP z powszechnej samoobrony.
 13. przeprowadzanie kontroli w sferze przestrzegania przeciwpożarowych wymagań technicznych, technologicznych, budowlanych i instalacyjnych,
 14. dokonywanie właściwego doboru i rozmieszczania gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych,
 15. przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji,  
 16. zapoznawanie osób użytkujących obiekt z przepisami przeciwpożarowymi,
 17. aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 18. kontrolowanie jednostki  w zakresie przestrzegania ochrony przeciwpożarowej.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. umowa o pracę na czas określony (pierwsza umowa o pracę z obowiązkiem  odbycia służby przygotowawczej),
 2. wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 950- 1.000,- zł brutto,
 3. inne elementy wynagrodzenia (premia) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników  Domu Pomocy Społecznej

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów  poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),
 3. dokumenty poświadczające  staż pracy,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej Krakowie ul. Krakowska 55 moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku  z prowadzonym naborem na stanowisko Inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy  i ppoż.
 7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienie  w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienia w DPS”.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej, 31-066 Kraków ul. Krakowska 55 w terminie do 5.09. 2017 roku (zaliczamy datę wpływu do DPS). Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .
Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„ Nabór – INSPEKTOR ds. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  i PPOŻ. " .
Informacja o wyniku naboru będzie  umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej / www.bip.krakow. pl/  oraz na tablicy informacyjnej DPS w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55.

 1. Ilość etatów:

0,33

Dom Pomocy Społecznej w  miesiącu poprzedzającym publikację  ogłoszenia osiągnął wskaźnik 0,02% zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej.


Dokumenty rekrutacyjne złożone i nie odebrane przez kandydatów z którymi nie nawiązano stosunku pracy  w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
Marzena Samek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. BHP i Ppoż. w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55