BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowiska Inspektora w Dziale Finansowo-Księgowym – 2 etaty

nr ref. 2-ZIM-2017

 

 I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):

1. obywatelstwo polskie

2. wykształcenie wyższe ekonomiczne

3. co najmniej 5 lat stażu pracy, w tym 2 lata doświadczenia w zakresie obsługi finansowo-księgowej

4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

1. podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

2. znajomość ustawy o finansach publicznych

3. znajomość ustawy o rachunkowości

4. znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

5. znajomość rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

6. znajomość rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej

 

Dodatkowym atutem będą:

• doświadczenie w prowadzeniu spraw księgowych w administracji publicznej

• bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE

• znajomość komputerowych systemów księgowych

 

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

 

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. przygotowywanie , sprawdzanie i dekretowanie dowodów księgowych

2. numerowanie dowodów księgowych

3. prowadzenie księgi głównej dot. budżetu

4. prowadzenie kont wydatków i dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej

5. uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych

6. przygotowywanie przelewów bankowych środków budżetowych i współpraca z bankiem w tym zakresie

7. sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami

8. prowadzenie obsługi księgowej dotyczącej środków PFRON i sporządzanie odpowiednich informacji

 

 IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat

2) płaca zasadnicza w wysokości z przedziału 2500 zł do 3500 zł brutto

3) miejsce pracy: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Wielopole 17a

 

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) CV

2) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje

3) dokumenty potwierdzające staż pracy

4) oświadczenia wg załączonego wzoru

 

VII. ZASADY NABORU:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: sekretariat@zim.krakow.pl do dnia 28 sierpnia 2017r. do godziny 15.00.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

 

VII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 29-30 sierpnia 2017 r. w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Wielopole 17.

 

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy w terminie do dnia 31 sierpnia 2017r.

 

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko Inspektora w Dziale Finansowo-Księgowym będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl/zim najpóźniej do dnia 4 września 2017r.

 

Janina Pokrywa

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie