BIP MJO - Żłobek Samorządowy Nr 7 w Krakowie

 

 

 

 

DYREKTOR ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 7

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

2) znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, sprawozdawczości budżetowej, prawa podatkowego, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy,

3) doświadczenie w księgowości budżetowej (placówki oświatowe), preferowane nast. osoby : w przypadku osoby z wyższym wykształceniem ekonomicznym - 4 lata, na stanowisku kierowniczym 2 lata, na stanowisku głównej księgowej 1 rok, w rozliczaniu projektów unijnych - 3 lata.

W przypadku osoby ze średnim wykształceniem ekonomicznym - 5 lat stażu w placówkach oświatowych, w tym na podobnym stanowisku 3 lata, w rozliczaniu projektów unijnych - 3 lata.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) biegła znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom,

b) znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

c) umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych

d) znajomość programu finansowo -księgowego: Vulcan,

e) biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,

f) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości Żłobka Nr 7

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 

 

 

3) dokonywanie kontroli wewnętrznej, m.in. w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4) opracowywanie sprawozdań oraz ich analiz,

5) opracowywanie regulaminów i instrukcji oraz projektów przepisów wewnętrznych,

6) inne określone w zakresie obowiązków,

7) kontrola zarządcza.

8) rozliczanie projektu unijnego.

 

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) wymiar zatrudnienia 0,50 etatu

2) czas pracy - do uzgodnienia

3) stanowisko i wynagrodzenie: Główny Księgowy, zgodnie z grupą zaszeregowania; wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych / Dz. U. z 2009 r Nr 50 poz.398/

4) miejsce pracy: Żłobek Samorządowy Nr 7, os. Zielone 28, Kraków

 

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopie świadectw pracy

4) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

5) kwestionariusz personalny kandydata

6) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

7) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 

 

8) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

6. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )

 

8. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

NABÓR NA STANOWISKO: Głównego Księgowego w Żłobku Samorządowym Nr 7 w Krakowie

należy składać w siedzibie Żłobka (sekretariat) w godz. od 8:00 do 14:30 w terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r. do godz. 14: 30.

 

9. Osoby, które spełnią wymagania niezbędne (formalne) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane telefonicznie. Dokumenty złożone przez osoby ubiegające się o zatrudnienie nie będą zwracane.

 

10. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP Żłobek Samorządowy Nr 7

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy Nr 7 w Krakowie ()